Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Estructura organitzativa de l'Ajuntament de Calvià

Un organigrama és una representació gràfica que permet conèixer, de forma esquemàtica, la posició de les àrees que integren l'Ajuntament de Calvià i els ens dependents, els seus nivells jeràrquics, i línies d'autoritat i d'assessoria. També permet conèixer la dependència de les diferents àrees o serveis respecte de la seva direcció general o equivalent.

Organigrama de l'Ajuntament de Calvià i els seus ens dependents

Pel que fa als diferents òrgans decisoris, consultius, de participació o de gestió, de l'Ajuntament de Calvià, la seva seu, competències i composició, la informació queda recollida en el Reglament Orgànic Municipal aprovat en sessió Plenària del dia 23 de febrer de 2017, i modificat el 16 de juliol de 2021.

Òrgans de govern i administració

El Ple 
Està integrat pel batle, que ho presideix, i tots els regidors i regidores, una vegada designats per la Junta Electoral i presa possessió del seu càrrec en la forma prevista en la legislació electoral. Es realitzaran Plenaris ordinaris el darrer dijous de cada mes, oberts al públic, en l'horari que s'indica a cada convocatòria (excepte el mes d'agost i el de desembre, que no es celebra el Ple).
Ampliar informació  »

La Junta de Govern Local 
Està integrada pel batle, que la presideix i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local assistir el batle en l'exercici de les seves atribucions, així com les que li atribueixin les lleis. La Junta de Govern Local es reuneix el primer i tercer dilluns de cada mes. Només tenen caràcter públic els assumptes que es es tracten per delegació del plenari.
Ampliar informació  »

El batle
És el president de la Corporació, dirigeix el Govern i l'Administració municipals i presideix les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals de caràcter col·legiat.
Ampliar informació  »

Els tinents i les tinentes de batle 
Són de lliure nomenament i revocació pel batle, recaient aquest nomenament entre els membres de la Junta de Govern Local.
Ampliar informació  »

Els regidors delegats i les regidores delegades 
El batle podrà delegar en els regidors i regidores l'exercici d'aquelles atribucions pròpies que no es contemplin com indelegables en la legislació bàsica de Règim Local. Aquestes delegacions podran ser genèriques o especials. Les delegacions genèriques, limitades als membres de la Junta de Govern Local, es referiran a una o diverses àrees o matèries de l'activitat municipal i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. Així mateix, el batle podrà fer delegacions especials en qualsevol Regidor per a la direcció i gestió d'assumptes determinats, inclosos a les citades àrees. 
Ampliar informació  »

Òrgans complementaris del govern i administració

La Junta de Portaveus 
La Batlia-Presidència i els portaveus dels grups municipals constitueixen la Junta de Portaveus que es reuneix de forma ordinària dos dies abans de cada sessió de la Comissió Informativa per a, entre d'altres, determinar els assumptes inclosos en l'ordre del dia del plenari.
Ampliar informació  »

La Comissió Informativa 
Òrgan complementari de caràcter consultiu i no decisori, les funcions del qual són l'estudi, informe, preparació i consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i d'aquells en què així es precisi en els acords plenaris de delegació de competències en el batle o en la Junta de Govern Local.
Ampliar informació  »

Comissió especial de comptes 
Té com a finalitat informar els comptes anuals de l'Ajuntament de Calvià al tancament de cada exercici, abans de la seva exposició al públic i la seva ulterior aprovació pel Ple municipal.
Ampliar informació  » 

 

Altres òrgans de l'Ajuntament de Calvià

Podran existir, a més, les comissions especials i qualsevol altra que es constitueixin amb finalitats específiques, com ara els òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis.  

Òrgans de gestió desconcentrada
S'entén per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgans propis de l'organització general de l'Ajuntament sense personalitat jurídica pròpia. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió desconcentrada:

Òrgans de gestió descentralitzada
S'entén per descentralització la gestió dels serveis municipals mitjançant entitats diferenciades, amb personalitat jurídica pròpia diferent de l'Ajuntament. A l'Ajuntament de Calvià són òrgans de gestió descentralitzada:

Les persones representants dels òrgans de gestió desconcentrada i de gestió descentralitzada són nomenades per acord de Ple. Els òrgans decisoris, consultius, de gestió i de participació d'aquests ens queden definits en els respectius estatuts de constitució.  Podeu trobar aquesta informació en els vincles següents:

Fundacions 
Constituïdes per organitzacions públiques i privades, sense ànim de lucre, que tenen vinculat el seu patrimoni a la consecució de fins d'interès general del municipi de Calvià.

Informació revisada: abril 2024