Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calvià 2000 S.A.

Societat privada municipal. Societat anònima municipal constituïda mitjançant escriptura pública i que té com a objecte social la gestió dels serveis municipals. La intenció corporativa, reflectida en l'acord municipal de desembre de 1988, era que l'empresa municipal anàs assumint gradualment els serveis municipals que, per la seva naturalesa i perquè ho permetia la legislació vigent, es consideràs que la millor forma de gestionar-los era la realitzada a través de l'empresa municipal, ja que suposava avantatges amb vistes a l'agilitat d'actuació: serveis de recollida i eliminació de residus sòlids urbans, neteja viària i clavegueram i depuració eren prestats per l'Ajuntament de forma directa.

 

Funcions

Constitueix l'objecte social de la Societat la promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació; i comprèn les següents activitats:

 1. Gestió i prestació d'aquells serveis de competència municipal que li encomani l'Ajuntament de Calvià. 
 2. Desenvolupar tot tipus d'activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d'estudis i / o projectes, realització d'obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb:
  • El proveïment d'aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, la investigació, la captació, el tractament, l'aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la canalització i el subministre. 
  • El clavegueram, incloent la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la investigació, la depuració, la reutilització, l'eliminació i l'abocament d'aigües residuals. 
  • La recollida, el tractament, l'aprofitament (inclosa la seva possible alienació) i / o l'eliminació de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans i qualssevol altres que es puguin considerar inclosos en la denominació genèrica de serveis de neteja i recollida d'escombraries. Pot realitzar totes aquestes activitats per si mateixa o en societat, unió o col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i pot participar en concursos, subhastes, concursos-subhasta, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públiques i / o privades, fins les seves últimes conseqüències en desenvolupament de les activitats esmentades, obtenint les qualificacions pertinents per poder desenvolupar-les. 
  • Treballs de laboratori en l'àmbit mediambiental i alimentari. 
  • Neteja d'edificis, centres i instal·lacions en general. 
  • Consergeries de centres escolars i instal·lacions esportives. Promoció d'iniciatives empresarials. 
 3. Prestació de serveis i funcions d'assessorament i d'estudis. 
 4. Elaboració de plans de viabilitat i reconversió. 
 5. Participació econòmica en projectes empresarials, mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en altres societats amb objecte idèntic o anàleg. 
 6. Facilitar i participar en operacions de capital. 
 7. Canalitzar i gestionar directament o indirectament els diversos tipus d'ajudes, subvencions i crèdits normals i / o especials, així com dels avantatges que puguin dimanar de programes de foment de l'ocupació, formació i altres, d'interès per als projectes que es desenvolupin.

Estatuts

Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució. 
Consultau els Estatuts de la Societat privada municipal. Calvià 2000, SA. » 


Web

www.calvia2000.es »

Consell d'administració

La Junta d'accionistes de l’empresa municipal Calvià 2000, SA celebra una única sessió ordinària a l'any, abans del dia 31 de maig, amb la finalitat d'aprovar la gestió de l'any anterior.

Membre Càrrec Nomenament

Esperanza Catalá Ribó  » PresidentaDecret  28/06/2023 »

Benito Carlos Ferrer Gómez  » VicepresidentJunta 23/06/2023

Esperanza Catalá Ribó  » ConselleraJunta 23/06/2023

Marta López Expósito  » ConselleraJunta 23/06/2023

Carmen Oliver Payarols  » ConselleraJunta 23/06/2023

Mateo Rigo Vallori » ConsellerJunta 23/06/2023

Juan feliu Román » ConsellerJunta 23/06/2023

José Francisco de Paula Alemany López »
 ConsellerJunta 23/06/2023

María del Carmen Peñas de Haro » ConselleraJunta 23/06/2023

Domingo Merino Juncadella ConsellerJunta 23/06/2023

Ana Maria Soler Reynés
Presidenta del Comitè d'empresa
 ObservadoraJunta 23/06/2023

Andrés Barceló Frau » GerentConsell Administració 05/07/2023

 

Organigrama

Organigrama de Calvià 2000 »


Ofertes de treball

www.calvia2000.es/la-nostra-empresa/ofertes-feina »   


Xarxes socials

 Informació revisada: octubre 2023