Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Els representants del personal

Els empleats públics tenen dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional de cara a la determinació de les seves condicions de treball (Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic).

Els òrgans específics de representació dels empleats públics són els delegats de personal i les juntes de personal.

Les juntes de personal es constitueixen en unitats electorals que compten amb un cens mínim de 50 funcionaris. Cada junta de personal es compon d'un nombre de representants, en funció del nombre de funcionaris de la unitat electoral corresponent, en coherència amb el que estableix l'Estatut dels Treballadors.

Les juntes de personal i els delegats de personal, en el seu cas, tenen les funcions següents, en els seus respectius àmbits:

 1. Rebre informació sobre la política de personal, així com sobre les dades referents a l'evolució de les retribucions, evolució probable d'ocupació en l'àmbit corresponent i programes de la millora del rendiment.
 2. Emetre informe, a sol·licitud de l'Administració pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions i implementació o revisió dels sistemes d'organització i mètodes de treball.
 3. Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
 4. Tenir coneixement i ser escoltats en l'establiment de la jornada laboral i l'horari de treball, així com en el règim de vacances i permisos.
 5. Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscs laborals, seguretat social i ocupació, i exercir, si cal, les actuacions legals oportunes davant els organismes competents.
 6. Col·laborar amb l'Administració corresponent per aconseguir l'establiment de les mesures oportunes que procurin el manteniment i increment de la productivitat.

Els membres de les juntes de personal i els delegats de personal, en el seu cas, com a representants legals dels empleats públics, disposaran en l'exercici de la funció representativa de les garanties i drets següents:

 1. L'accés i lliure circulació per les dependències de la seva unitat electoral, sense entorpir el normal funcionament de les corresponents unitats administratives, en els horaris habituals de treball i amb excepció de les zones que es reservin de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
 2. La distribució lliure de les publicacions referides a qüestions professionals i sindicals.
 3. L'audiència en els expedients disciplinaris a què puguin ser sotmesos els seus membres durant el temps del seu mandat i durant l'any immediatament posterior, sense perjudici de l'audiència a la persona interessada regulada en el procediment sancionador.
 4. Un crèdit d'hores mensuals dins la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu.
 5. No ser traslladats ni sancionats per causes relacionades amb l'exercici del seu mandat representatiu, ni durant la vigència d’aquest, ni l'any següent a la seva extinció, exceptuant-ne l'extinció que tengui lloc per revocació o dimissió.

El mandat dels membres de les juntes de personal i dels delegats de personal serà de quatre anys, i poden ser reelegits. El mandat s'entendrà prorrogat si, en acabar el termini, no s'hagin promogut noves eleccions, sense que els representants amb mandat prorrogat es comptabilitzin als efectes de determinar la capacitat representativa dels sindicats.

Identificació de les persones que formen part dels òrgans de representació del personal de l'Ajuntament i els ens dependents:

  Ajuntament de Calvià:  Representants del personal de l'Ajuntament

  Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):  Representants del personal de l'IMEB

  Calvià 2000, SA:  Representants del personal de Calvià 2000

  Llar de Calvià, SA:  Representants del personal de la Llar de Calvià

  Oficina Municipal de Tributs (OMT):  Representants del personal de l'OMT

  Limpiezas Costa de Calvià:  Representants del personal de Limpiezas Costa de Calvià


Informació revisada: juny 2023