Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

El Ple Municipal

El Ple, integrat pel batle i tots els regidors i regidores de la Corporació, és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern municipal. Sota la presidència del batle, corresponen al Ple, entre d'altres, les atribucions següents:

Control i fiscalització dels òrgans de govern, plantejant preguntes, sol·licitant compareixences i obtenint informació sobre l'actuació de la Junta de Govern Local i altres òrgans amb responsabilitat de govern. Té com a competència, també, la votació en les mocions de censura i qüestions de confiança que es puguin presentar.
- Funcions normatives, mitjançant l'aprovació i modificació de reglaments orgànics, ordenances, pressupostos i instruments d'ordenació urbanística de competència i tramitació municipal.
Gestió dels serveis i configuració del sector públic local, mitjançant la determinació de les formes de gestió dels serveis, acords de creació d'organismes, agències i demés entitats públiques i privades per a la gestió de serveis de competència municipal.

El Ple celebra sessions ordinàries, obertes al públic, el darrer dijous de cada mes, en l'horari que s'indica a cada convocatòria (excepte el mes d'agost i desembre, que no es celebra el Ple).
Cada vegada que es celebra el Ple també teniu l'opció d'accedir a la visualització en directe, mitjançant internet: streaming 

En aquesta pàgina podeu consultar l'ordre del dia i l'acta dels Plens Municipals, que es publiquen quan són aprovades en una sessió de Ple posterior. 
Des del mes de setembre de 2016 s'utilitza el sistema de vídeo-acta que permet la seva publicació i consulta, en format digital, amb plena validesa legal. Es tracta d'un document electrònic que combina un fitxer multimèdia d'àudio i vídeo del Ple, amb un fitxer electrònic que conté l'ordre del dia del mateix i els acords adoptats, signat electrònicament pel Secretari de l'Ajuntament de Calvià.