Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Planificació i retribucions del personal

El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el texte refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, determina que la planificació dels recursos humans en les administracions públiques tendrà com a objectiu contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, i la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat.

La Relació de Llocs de Treball és l'instrument tècnic mitjançant el qual es fa l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis. S’hi detallen els requisits per ocupar cada lloc, la seva denominació i característiques essencials, els requisits exigits per ocupar-lo i la determinació de les retribucions complementàries que li corresponen.

L'article 90.2 de la Llei reguladora de les bases de règim local disposa que les corporacions locals han de formar la relació de tots els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes prevists en la legislació bàsica sobre funció pública. De conformitat amb l'article 22.2.i) de la Llei reguladora de les bases de règim local, correspon, en tot cas, al Ple municipal, entre d'altres, les atribucions següents: «i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual».

D'altra banda, la Plantilla Orgànica té un àmbit més reduït que la Relació de Llocs de Treball, atès que no determina les característiques essencials del lloc, ni els requisits per exercir-lo, i la seva finalitat és diferent, predominantment d'ordenació pressupostària, i per aquest motiu exempta de la preceptiva negociació sindical.

INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ DEL PERSONAL
Accediu als instruments de planificació del personal de l'Ajuntament de Calvià i els seus ens dependents:

Informació revisada: abril 2024