Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC)

Organisme municipal sense personalitat jurídica pròpia que té com a missió fomentar l'ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Calvià, promoure la creació de noves empreses en el municipi i afavorir la consolidació del teixit empresarial local.

 

Funcions

Assumeix les competències municipals en matèria d'activitats formatives realitzades directament i/o en col·laboració amb altres organismes, institucions o particulars, i quantes actuacions acordi realitzar en matèria de formació professional i ocupació, així com accions orientades a afavorir l'ocupació i la contractació dels treballadors, als efectes dels quals ostentar les següents competències: a) L'elaboració de projectes de formació de tota índole; b) Executar i dirigir els projectes i programes, contractant els serveis i personal necessaris en cada cas; c) Gestionar el patrimoni que s'adscrigui a l'Institut, així com adquirir, posseir, gravar i alienar béns de totes classes; d) Qualsevol altra activitat que permeti completar o perfeccionar les finalitats citades.

 

Web

www.ifoc.es »

 

Consell d'administració

El Consell d'Administració es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada tres mesos, en els dies que fixi aquest en la seva sessió constitutiva.

Membre Càrrec Nomenament

Manuel Mas Sánchez » PresidentDecret 27/06/2023 »

Benito Carlos Ferrer Gómez » VicepresidentPle 23/06/2023

Manuel Mas Sánchez » VocalPle 23/06/2023

Jaime Bujosa Arbona » Vocal suplentPle 23/06/2023

Simón Fuentes Mackintosh » Vocal suplentPle 23/06/2023

Marta Picornell Yanes Vocal Ple 23/06/2023

Mónica Molina Magaña » VocalPle 23/06/2023

Borja Martorell Enseñat »  Vocal Ple 23/06/2023

Alba Cuenca Cuenca » Vocal suplentPle 23/06/2023

Fernando Buenaventura Palmer Milla » GerentConsell d'administració  06/07/2023

 

Informació revisada: octubre 2023