Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB)

Organisme autònom local de caràcter administratiu i de serveis, amb personalitat jurídica pública i sense finalitats lucratives, creat per a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià.

Creat a l'empar del que estableix l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb personalitat jurídica pública i sense finalitats lucratives, per a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià.

 

Funcions

Organització, administració i gestió de les Escoles d’Infants municipals existents en el municipi de Calvià i aquelles altres que, a iniciativa pròpia o municipal, poguessin construir-se; l'Organització, administració i gestió dels serveis i activitats educatives realitzades directament o en col·laboració amb altres organismes, institucions o particulars, i totes aquelles actuacions que acordi realitzar en matèria de foment de l'educació, orientades a la promoció educativa dels habitants de Calvià, així com a la millora del servei educatiu que reben; l'Organització, administració i gestió de les biblioteques municipals, així com les activitats relacionades amb la difusió i l'accés dels ciutadans a la cultura escrita, a la informació i al coneixement. Així mateix, correspon a l’IMEB -Calvià- l'impuls de les actuacions i la coordinació de totes aquelles instàncies i serveis municipals que puguin incidir en els diferents àmbits de l'educació, així com en la difusió i accés dels ciutadans a la cultura escrita, a la informació i al coneixement. Les funcions de l'IMEB  queden regulades en el seus Estatuts.

 

Estatuts

Les competències dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden recollides en els respectius estatuts de constitució.
Consultau els Estatuts de constitució de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques »

 

Consell Rector

El Consell es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada quatre mesos, en els dies que fixi aquest mitjançant acord.

Membre Càrrec Nomenament

Isabel Bonet Saum » PresidentaDecret 18/10/2023 »

M. Dolores Godoy Alcoy » VocalPle 23/06/2023

Manuel Mas Sánchez » VocalPle 23/06/2023

Borja Martorell Enseñat » VocalPle 23/06/202

Consuelo García Sánchez VocalPle 23/06/2023

Mª Antonia Fiol Mercadal VocalPle 23/06/2023

Natalia López Vives VocalPle 23/06/2023

Jaime Bujosa Arbona » Vocal suplentPle 23/06/2023

Juana M. Prats Vidal » Vocal suplentPle 23/06/2023

Néstor García-Muñoz Moreno » Gerent Consell Rector 04/09/2023 »

 

Organigrama

Organigrama de l'IMEB » 

 

Convocatòries de treball

Convocatorias de treball de l'IMEB »

 

Web

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) »

 

Xarxes socials

 Informació revisada: octubre 2023