Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Néstor García-Muñoz Moreno

GERENT DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB) 

ngarciam@calvia.com

FUNCIONS
Estatuts IMEB
1.- Exercir la direcció tècnica i executiva de l'IMEB-Calvià-, de manera que garanteixi l'eficàcia de la gestió de l'organisme, i planificar, dirigir i inspeccionar els programes i serveis, d'acord amb les directrius del Consell i del president. 
2.- Preparar la relació i els assumptes que hagin de servir al President per formar l'ordre del dia de les convocatòries del Consell Rector. 
3.- Assistir a les sessions del Consell Rector amb veu i sense vot, i informar el mateix sobre la marxa dels assumptes més importants que gestioni l'organisme.
4.- Dictar les instruccions necessàries per al funcionament dels serveis, organitzar-los i dirigir-los, distribuint el treball entre el personal de l'IMEB-Calvià-.
5.- Adoptar les mesures necessàries per a la coordinació de tots els serveis de l'Institut entre si i, si escau, amb altres departaments municipals, administracions públiques i empreses privades. 
6.- Assistir al President en la formació del Pressupost de l'organisme. 
7.- Concedir les llicències, permisos, reduccions temporals de jornada i fixar l'horari de treball, del personal propi de l'IMEB-Calvià-, així com el control del mateix. 
8.- Proposar al President, quan sigui procedent, la instrucció d'expedients disciplinaris per faltes greus o molt greus i exercir la potestat disciplinària per faltes lleus. 
9.- Redactar una memòria anual sobre les actuacions dutes a terme per l'IMEB Calvià-, per sotmetre-la a l'aprovació del Consell Rector. 
10.- Portar, d'acord amb les indicacions de l'interventor, els llibres de comptabilitat corresponents a l'organisme autònom. 
11.- Verificar la recepció, examen i comprovació de tots els documents que puguin constituir obligacions de pagament i prendre raó d'ells. 
12.- Examinar i conformar les nòmines, factures, certificacions i, en general, tots els documents que motivin pagament d'acord amb els crèdits del pressupost i les seves bases d'execució. 
13.- Proposar al Consell o al president les mesures que consideri oportunes per a una millora dels serveis o activitats de l'organisme. 
14.- Autoritzar amb la seva signatura les transferències i talons dels comptes corrents que l'organisme autònom tingui obertes en establiments bancaris, juntament amb el president i l'interventor. 
15.- Retre compte justificat de les quantitats lliurades com a despeses a justificar. 
16.- Realitzar tots aquells pagaments i cobraments corresponguin a l'organisme, d'acord amb el procediment que s'assenyali per la Intervenció municipal. 
17.- Comprovar la legitimitat de tots els documents de pagament i suspendre aquests quan no els trobi ajustats a les regles establertes o no estiguin intervinguts prèviament. 
18.- Conservar els talonaris dels comptes corrents o de crèdits obertes als bancs i els resguards de lliurament dels mateixos. 
19.-Les contractacions de caràcter administratiu la quantia no excedeixi les quantitats per les quals es defineixen els contractes menors, d'acord amb les determinacions del TRLCAP, o norma que el substitueixi. 
20.- Exercir les atribucions i desenvolupar les funcions que li siguin delegades pels òrgans superiors de l'IMEB-Calvià. 
21.- Autoritzar l'ús temporal d'instal·lacions, aules, equips, etc. propis de l'organisme, per a finalitats conseqüents als fins d'aquest.

DADES BIOGRÀFIQUES
Nascut a Palma, el 16 de juliol de 1991. Graduat en Dret per la Universitat de les Illes Balears, becat per la University of Montana amb reconeixement en Political Science i Business Economics; Màster universitari d'Advocacia per la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, té més de mil hores en cursos de capacitació i formació en matèries relacionades amb l'Administració Pública.Advocat exercent, col·legiat en l'ICAIB des de desembre de 2017 fins a desembre de 2021. Ha treballat tant en el sector privat com en el públic, destacant la seva experiència com a Tècnic de Contractació pública des de 2018 en nombroses administracions i empreses públiques. Entre elles, l'IMEB des de desembre de 2021 fins a l'actualitat.

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA
55.411,44 € bruts anuals, distribuïts en catorze pagues anuals, dues d'elles extraordinàries.

DECRET DE NOMENAMENT
Decret de nomenament de Néstor García-Muñoz Moreno »

DECLARACIÓ DE BÉNS, INTERESSOS I ACTIVITATS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s'estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin en el Registre de declaracions patrimonials i d'activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Declaració patrimonial i d'activitats de Néstor García-Muñoz Moreno » 

Com s'estableix en el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, tots els membres de la Corporació, els alts càrrecs directius de l'Ajuntament i els funcionaris amb habilitació nacional estatal que ocupin llocs de lliure designació, estan obligats a formular declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 

 

Informació revisada: agost 2023