Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatōries anteriors any 2021

MERCATS ANUALS. TEMPORADA 2021

 • Acord pel qual se suspèn el 16/10/2021 el mercat de Santa Ponça per la celebració de l'esdeveniment "HALF CHALLENGE TRIATLON PEGUERA-MALLORCA". Per a garantir el seu correcte desenvolupament i la seguretat dels participants.
 • Decret de Batlia de 21/06/2021 pel qual es revoquen autoritzacions de noves autoritzacions.
 • Decret de Batlia de 31/05/2021 pel qual es revoquen autoritzacions de renovacions.
 • Decret de Batlia de 31/05/2021 pel qual s'aprova el listat definitiu de noves autoritzacions.
 • Decret de Batlia de 11/5/2021 pel qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses per a noves autoritzacions. Publicat el 12/5/2021. Es disposa fins al 25/5/2021 per a presentar la documentació exigida.
 • Decret de Batlia de 16/4/2021 pel qual s'aprova la relació definitiva d'autoritzats en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats tradicionals periòdics.
 • Acord del Ple del Ajuntament de 25/3/2021 pel qual s'aprova la bonificació del 20% dels imports liquidables precisos per a l'exercici de qualsevol activitat comercial ambulant o no sedentària en el domini públic municipal de Calvià, amb efectes del dia 01/01/2021 fins 31/12/2021.
 • Decret de Batlia de 16/3/2021 pel qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds de renovació admeses i excloses. Publicat el 17/3/2021.
 • Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment de renovacions.
 • Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses al procediment de noves autoritzacions.
 • Sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària.
 • Decret d'aprovació de les bases que han de regir l'adjudicació de les autoritzacions para a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià. BOIB núm. 179, de 17 d'octubre de 2020.

MERCATS ANUALS. TEMPORADA 2020

20/4/2021Decret de Batlia pel qual s'acorda la devolució de taxes corresponent a tot l'any 2020 per als comerciants de Calvià Vila (pagament anual amb renúncia). Annex I: Llistat dels titulars amb els imports a retornar.

29/3/2021Decret de Batlia pel qual es s'acorda la devolució de taxes corresponent a tot l'any 2020 per als comerciants de Peguera (tercer grup). Annex I: Listat dels titulars amb els imports a retornar.

3/3/2021: Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 26/2/2021 (BOIB núm. 028 de 27/2/2021) s'estableixen mesures preventives i de seguretat excepcionals, de caràcter temporal, aplicables a l'illa de Mallorca. S'estableix que "l'activitat de mercats ambulants quedarà reduïda a la concurrència d'un màxim del 75% de llocs habituals o permesos, i són els ajuntaments els responsables d'establir la delimitació i sistemes de control d'accés a les zones on es dugui a terme l'actividad del mercat".

A partir d'ara i fins a la publicació de les llistes definitives, tots els comerciants que hagin presentat la sol·licitud de renovació i que no haguessin renunciat l'any passat, podran instal·lar tots els seus llocs.

18/02/2021Decret de Batlia pel qual es modifica el Decret signat el 4/2/2021. Annex I: Listat modificat amb els imports a retornar.

04/02/2021: Decret de Batlia pel qual s'acorda la devolució de taxes corresponent a tot l'any per als comerciants de Peguera als quals ja es van retornar taxes mitjançant la Resolució de 2/12/2020 (sense renúncia). Annex I: Listat dels titulars amb els imports a retornar.

03/02/2021:  Decret de Batlia pel qual es modifiquen els Decrets signats el 27/11/2020 i el 17/12/2020. En el primer es va aprovar la lista de titulars de les parades del mercat de Peguera als quals els corresponia devolució de taxes corresponent a tot l'any 2020 (després de renúncia). En el segon es va aprovar una esmena d'errors materials. Annex I: Llistat, esmenats els errors, dels titulars amb els imports a retornar.

17/12/2020:  Decret de Batlia pel qual es modifica el Decret, signat el 27/11/2020, en què es va aprovar la llista de titulars de les parades del mercat de Peguera als quals els correspon devolució de taxes corresponent a tot l'any 2020 (després de renúncia). Annex I: Llistat, esmenats els errors, dels titulars amb els imports a retornar.

16/12/2020: A causa de l'Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 209 de 15/12/2020) l'illa de Mallorca passa a nivell d'alerta sanitària 4. Això implica que l'ocupació dels mercats es redueix del 75% al 50%. Les parades d'alimentació o inputs agraris poden instal·lar tots els seus llocs. La resta d'acord amb el següent:

                   1.- Mercat de Calvià:  Únicament pot instal·lar dos llocs: IBRA DIAGNE DIOP.

                   2.- Mercat de Peguera:  Únicament poden instal·lar tres llocs: SOLEDAD CARRILLO CAMACHO, PAULA Mª CLAR CAMACHO, AWA DIOME i ABDOULAYE DIOP.

                   3.- Mercat de Son Ferrer: Poden instal·lar dos llocs: ELISABETH MUÑOZ GARCIA, ROSA FERRIOL CASTANY, ROSA VILA JUAN, AMALIA PUJOLA FERRIOL, PAULA Mª CLAR CAMACHO, NDOFFENE FAYE, JIAN LUO, MANUEL GONZALEZ VILA, JUAN GORRETA CORTES, TERESA TORRES AMAYA, ALBERTO BATISTA DOMINGO, PIEDAD VARGAS UTRERA, ANGEL JIMENEZ ATIENZA, CONFECCIONES CABRER C.B., MANUELA GARCIA FAJARDO, GRACIELA BEATRIZ ALMONACID BUSTOS, NDOUNE FAYE, DOLORES CORTES BERMUDEZ, DOMINGO MUÑOZ MUÑOZ, JOAQUIN CASTILLA RUESCAS, CESAR MUÑOZ GARCIA i JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ.

                   4.- Mercat de Santa Ponça:  Poden instal·lar un únic lloc: BOURY DIOME, NDOFFENE FAYE, JIAN LUO, JOSÉ ERNESTO CORTEZ MALES, JOSÉ MANUEL TIXICURO MALDONADO, SOLEDAD CARRILLO CAMACHO, PAULA Mª CLAR  CAMACHO, ABDOU RAHAMANE BALDÉ, MOR DIOP, JÜRGEN ELSEN i OMI DIESELMAN IMPORT SL.

09/12/2020: Amb l'ampliació, del 50 al 75%, en la quantitat de parades que es poden instal·lar en els mercats ambulants  -segons l'Acord del Consell de Govern de 27 de novembre-, i mentre es continuï en el nivell 3 d'alarma, es produeixen els sigüents canvis:

                   1.- Mercat de Calvià:  Tots els comerciants que no han renunciat poden instal·lar tots els seus llocs excepte WEIZHONG LI, NDOFFENE FAYE, ANTONIA HEREDIA HEREDIA i SOLEDAD CARRILLO CAMACHO, que no poden instal·lar el seu tercer lloc (s'han de limitar a dos).

                   2.- Mercat de Peguera: Tots els comerciants que no han renunciat poden instal·lar tots els seus llocs.

                   3.- Mercat de Son Ferrer: Tots els comerciants que no han renunciat poden instal·lar tots els seus llocs.

                   4.- Mercat de Santa Ponça:  Tots els comerciants que no han renunciat poden instal·lar tots els seus llocs.

2/12/2020Decret de Batlia pel qual s'aprova la llista de titulars de les paredes del mercat de Peguera als quals els correspon devolució de taxes corresponent a part de l'any 2020 (sense renúncia). Annex I: Llistat dels titulars amb els imports a retornar.

27/11/2020Decret de Batlia pel qual s'aprova la llista de titulars de les paredes del mercat de Peguera als quals els correspon devolució de taxes corresponent a tot l'any 2020 (després de renúncia). Annex I: Lilstat dels titulars amb els imports a retornar.

27/11/2020: A causa a la renúncia de JOSÉ LUIS SAMPER (Peguera) i de SONIA SALIDO RUIZ (Peguera) és pel que es produeixen els següents canvis:

                   2.- Mercat de Peguera: Pot instal·lar un màxim de tres (3) llocs:  AWAN DIOME i ABDOULAYE DIOP

13/11/2020: A causa de la renúncia de KIRSTEN NOWOCZYN (Peguera) i de VICTORIANO DÍAZ (Calvià Vila) és pel que es produeixen els següents canvis:

                     1.- Mercado de Calvià:  Pot instal·lar dos (2) llocs: IBRA DIAGNE DIOP.        

                     2.- Mercat de Peguera: Pot instal·lar un màxim de tres (3) llocs:  PAULA M. CLAR CAMACHO.

08/10/2020: A causa de la renúncia de MATY NDOUR (Peguera) és pel que es produeix el següent canvi:

                    2.- Mercat de Peguera: Pot instal·lar un màxim de tres (3) llocs:  SOLEDAD CARRILLO CAMACHO.

05/10/2020:  A causa de les renúncies de LUIS ALFONSO ARIAS CACHIGUANGO (Peguera i Santa Ponça), ANTONIO PERELLÓ SERVERA (Peguera) i FLEUR LEPARQUIER (Peguera) és pel que es produeixen els següents canvis:

                    2.- Mercat de Peguera: Poden instal·lar un màxim de dues (2) parades:  CONNY FRANZISKA MAYER, ANTONIA BATISTA FLORES,  ROSA FERRIOL CASTANY, ELISABETH MUÑOZ GARCÍA i LUZ DIVINA JIMÉNEZ REYES.

29/09/2020: A causa de les renúncies d'OMI DIESELMAN IMPORT SL (Peguera) i DOUDA DIAGNE (Peguera) és pel que s'assenyalen els següents canvis en el mercat de Peguera:

                     2.- Mercat de Peguera: Poden instal·lar un màxim de dos (2) posats: TARIK MALOUM, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, TERESA TORRES AMAYA i LUIS REMIGIO CABASCANGO CACHIGUANGO.

28/09/2020: A causa de les renúncies de MELEYE SYLLA (Peguera i Son Ferrer), GUNTER WEBS (Peguera), IBRAHIMA COUTA NDIME (Peguera), WILSON RAMÓN BOURDIERD TAPIA (Peguera - Alimentació), MARÍA MANUELA DÍAZ VALVERDE (Peguera), MARIANA SANTA CRUZ HEREDIA (Peguera), JOSÉ MARÍA BOZZO CARGONE (Peguera i Santa Ponça), JUAN GORRETA CORTÉS (Peguera), MAMADOU FALL (Calvià Vila, Peguera i Santa Ponça), ALIOUNE FALL NIANG (Calvià Vila, Peguera, Son Ferrer i Santa Ponça), DAYE GAYE (Peguera) i ALDEMBA SAMBE (Peguera i Santa Ponça); s'assenyales els següents canvis en els mercats:           

                     1.- Mercat de Calvià:  Pot instal·lar una (1) parada SOLEDAD CARRILLO CAMACHO.

                     2.- Mercat de Peguera: Poden instal·lar un màximo de dues (2) parades: DAOUDA DUAGNE, MARÍA REMEDIOS SANTIAGO AGUILERA, TAMAYA MALLORCA SL, LUIS ALFONSO ARIAS CACHIGUANGO, AWA DIOME, ABDOULAYE DIOP, JORGE ANDRÉS VERDI, MARK FRANCIS CLEAVER, AGUSTÍN TORRES SANTIAGO, MARÍA RAQUEL NIETO FERNÁNDEZ, OMI DIESELMAN IMPORT SL, ANA MARÍA CRESPO MUÑOZ, JOSÉ SEGUNDO CÁCERES TIXICURO, BOURY DIOME i DOLORES CORTÉS BERMÚDEZ.

                     3.- Mercat de Son Ferrer: Poden instal·lar un màxim de dues (2) parades: CÉSAR MUÑOZ GARCÍA i JOSEFA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

                     4.- Mercat de Santa Ponça:  Pueden instal·lar una (1) parada: JÜRGEN ELSEN i OMI DIESELMAN IMPORT SL.

17/09/2020: BEATRIX JAEGGI (alimentació) i HASSAN MOHAMED indiquen, per correu electrònic, que no tornaran a instal·lar la parada en els mercats fins a final d'any

        Així mateix, s'han detectat els següents errors: (Persones que no haurien d'haver entrat en el sorteig i no haurien d'aparèixer en la llista ordenada resultant)

                 4/8/2020 (RGE nún. 17230):  DIAW NIANG TOUTY va sol·licitar la renúncia als mercats de Peguera i Santa Ponça.

                 1/7/2020 (RGE núm. 13046): JUAN AMADOR MANZANO va sol·licitar la renúncia al mercat de Peguera.

A causa d'això, i vista la llista ordenada resultant del sorteig, s'assenyalen els següents canvis: 

                 Mercat de Peguera:  MANUELA MORENO CANO, MAMADOU FALL, AIDA NIANG i PAULA Mª CLAR CAMACHO poden instal·lar una (1) parada més dels que tenen autoritzats fins a un total de 2. 

                 Mercat de Santa Ponça: ABDOU RAHAMANE y MOR DIOP poden instal·lar una (1) parada.

28/08/2020: RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM. S'assenyala que en els mercats ambulants s'ha de garantir la limitació al 50% de les parades habituals o autoritzats i s'ha de donar prioritat a les parades d'alimentació. A resultes d'això s'ha establert que els comerciants de productes alimentaris i inputs agrícoles o ramaders puguin instal·lar totes les parades autoritzades. Quant a la resta el 1/9/2020 s'ha fet un sorteig amb el següent resultat:

1.- Mercat de Calvià:  Poden instal·lar una (1) única parada les següents persones:  IBRA DIAGNE DIOP, JOSEFA BERMUDEZ HEREDIA, JIAN LUO, TERESA TORRES AMAYA, NDOUNE FAYE, ABDOU RAHAMANE BALDÉ, DAOUDA DIAGNE, VICTORIANO DIAZ AMER, LUIS CAMPOS SALAZAR, JOSEFA GONZALEZ GONZALEZ, ROSA VILA JUAN, WEIZHONG LI, NDOFFENE FAYE, ALIOUNE FALL NIANG y ANTONIA HEREDIA HEREDIA.

2.- Mercat de Peguera

 • Pot instal·lar dues (2) paredes: SOLEDAD CARRILLO CAMACHO
 • Pode instal·lar una (1) parada la resta de comerciants que no són d'alimentació / inputs agraris o ramaders i que no hagin renunciat. 

3.- Mercat de Son Ferrer:

 • Pot instal·lar dues (2) parades: ELISABETH MUÑOZ GARCIA, ROSA FERRIOL CASTANY, ROSA VILA JUAN, AMALIA PUJOLA FERRIOL, PAULA Mª CLAR CAMACHO, NDOFFENE FAYE, ALIOUNE FALL NIANG, JIAN LUO, MANUEL GONZALEZ VILA, JUAN GORRETA CORTES, TERESA TORRES AMAYA, ALBERTO BATISTA DOMINGO, PIEDAD VARGAS UTRERA, ÁNGEL JIMENEZ ATIENZA, CONFECCIONES CABRER C.B., MANUELA GARCIA FAJARDO, NDOUNE FAYE, DOLORES CORTES BERMUDEZ, DOMINGO MUÑOZ MUÑOZ i JOAQUIN CASTILLA RUESCAS.
 • Poden instal·lar una (1) parada la resta de comerciants que no són d'alimentació / inputs agraris o ramaders i que no hagin renunciat.

4.- Mercat de Santa Ponça: Poden instal·lar una (1) única parada les següents persones:  BOURY DIOME, ALDEMBA SAMBE, NDOFFENE FAYE, JIAN LUO, JOSE ERNESTO CORTEZ MALES, TOUTY DIAW , NIANG, MAMADOU FALL, JOSE MANUEL TIXICURO MALDONADO, SOLEDAD CARRILLO CAMACHO i PAULA Mª CLAR CAMACHO.

 

MERCATS D'ESTIU. TEMPORADA 2020 

 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de llocs en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020 i activitats no comercials annexes als mercats. Publicació en data 11/08/2020. El termini per presentar la documentació finalitza el 18/08/2020.
 • Acta del sorteig en relació a les autoritzacions d'activitats no comercials annexes als mercats d'estiu del terme municipal de Calvià per a l'any 2020.
 • Resolució de Batlia per la qual s'aprova la relació provisional de sol·licituds admeses i excloses.

El període de presentació de sol·licituds comença el 15 de maig de 2020 i finalitza en un termini de deu (10) dies hàbils. S'ha de tenir en compte que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; estableix que es "suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest".

 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat comercial. 
 • Model de sol·licitud d'una parada per a activitat no comercial.
 • Decret de batlia pel qual s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2020. Així mateix s'aproven les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a aquests mercats. i, finalment, les ubicacions dels mercats per a la citada temporada. BOIB núm. 082 de 14 de maig de 2020. Veure aquí