Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions comerį

SUBVENCIONS 2022-2023: FOMENT DE LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

SUBVENCIONS 2021-2022: FOMENT DE LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.
 • Model de sol·licitud.
 • Publicació en el BOIB núm. 141 de 14/10/2021: Extracte de la convocatòria per a la concessió al municipi de Calvià per l'any 2021-2022, de subvencions per el foment de la reactivació econòmica.
 • Publicació en el BOIB núm. 141 de 14/10/2021: Bases reguladores i convocatòria per a la concessió al municipi de Calvià per l'any 2021-2022, de subvencions per el foment de la reactivació econòmica.
----------------------------------------
L'informem que pot realitzar els seus tràmits amb l'Ajuntament de Calvià de manera telemàtica a través de la seu electrònica. En cap cas podrà realitzar a través del formulari web indicat a continuació sol·licituds o comunicacions dirigides a altres administracions públiques.
 
Si és persona física i no té signatura electrònica pot presentar la seva sol·licitud o documents per a l'Ajuntament de Calvià,  en el següient enllaç:
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchzK_83JmdeT2g-NasTabhcbfvEPzKYFErNXct3QYOMyMVSQ/viewform 
 
Si és persona física amb signatura electrònica (DNI electrònic o certificat signatura digital) pot presentar la seva sol·licitud per a l'Ajuntament de Calvià o per a qualsevol altra administració pública en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 
Si és persona jurídica i, en aplicació de l'art. 14.2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, està obligat a relacionar-se per mitjans electrònics, podent presentar la seva sol·licitud en el següent enllaç:
 
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
 
----------------------------------------

SUBVENCIONS 2020-2021: BONS-DESCOMPTE A TRAVÉS D'UNA PLATAFORMA MARKETPLACE 

 • Publicació de la modificació de la convocatòria. BOIB núm. 203 de 3/12/2020.
 • Publicació de la modificació de les bases reguladores. BOIB núm. 201 de 28/11/2020.
 • Publicació del extracte de la convocatòria. BOIB núm. 158 de 12/09/2020.
 • Publicació de les bases reguladores. BOIB núm. 145 de 22/08/2020.
 • Acord de la Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 17/8/2020, pel qual s'aprova la convocatoria i s'autoritza la despesa per import de 125 000,00 €.
 • Convocatòria per a l'atorgament de disposicions dineràries a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma marketplace, de bons--descompto bescanviables en els comerços locals adherits.
 • Acord de la Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 17/8/2020, pel qual s'estableix la tramitació urgent de les subvencions pel procediment de concessió directa i s'aproven les bases que regiran la subvenció.
 • Bases reguladores per a l'atorgament de disposicions dineràries a favor de persones físiques beneficiàries a través de l'adquisició, mitjançant una plataforma marketplace, de bons-descompte bescanviables als comerços locals adherits.

SUBVENCIONS 2020-2021: FOMENT DE LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • Documents per a justificar les subvencions concedides.
 • El 7/4/2021 la Junta de Govern ha aprovat la resolució del recursos de reposició presentats contra l'acord de la Junta de Govern local de data 21/12/2020.
 • El 21/12/2020 la Junta de Govern Local ha aprovat la proposta de concessió de las subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals en les condicions higiènic sanitàrias per la COVID-19 i els seus Annexos:
  • Annex I: Llistat de beneficiaris
  • Annex II: Llistat d'exclosos i motius d'exclusió.
  • Annex III: Llistat de subvencions no concedides per desistiment, renúncia o incapacidad material sobrevinguda.
  • Annex IV: Llistat d'inadmesos.
 • Publicació de la "Convocatòria per a la concessió, en el municipi de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica". BOIB núm. 126 de 16/7/2020. Les sol·licituds es poden presentar durant els vint dies hàbils posteriors des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB. Les sol·licituds poden presentar-se del dia 17 de juliol al dia 14 d'agost 2020.
 • Publicació en el BOIB núm. 126 de 16/7/2020 de la Convocatòria. S'inicia el termini per a presentar sol·licituds.
 • Publicació en el BOIB núm. 119 de 7/7/2020 de les bases reguladores. El termini s'inicia amb la publicació de l'extracte de la convocatòria.
 • Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.
 • Model de sol·licitud.
 • Convocatòria per a la concessió, en el municipi de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals a les condicions higienicosanitàries exigides per la COVID-19.
 • Bases reguladoras per a la concessió, en el municipi de Calvià i per a l'any 2020, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica, així com per a l'adaptació de locals a les condicions higienicosanitàries exigides per la COVID-19.

SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA 2019-2020:

 • Bases reguladores i convocatòria  per a la concessió de subvencions per al foment de la millora de l'estètica interior i exterior dels locals comercials del municipi de Calvià 2019-2020. Feu clic aquíAnnex IAnnex II