Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Planejament i territori

TEXT COMPLET I PLANIMETRIA DELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I DE LES SEVES MODIFICACIONS, AIXÍ COM ELS CONVENIS URBANÍSTICS  

L'activitat urbanística es desenvolupa en el marc i dins dels límits que fixen les lleis i els instruments d'ordenació territorial, i en harmonia amb els objectius dels programes i les polítiques municipals.

La normativa reguladora de l'Ajuntament de Calvià és:
    - La Llei 12/2017, de 29 de desembre, de urbanisme de les Illes Balears.
    - Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca.  Aprovat definitivament per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca adoptat en sessió de 16 d’abril de 2015, i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66, de 30 d’abril de 2015.

Els instruments de planejament general urbanístic són els documents que determinen el contingut del dret de la propietat del sòl, la classificació i qualificació d’aquest, i l'estructura general i orgànica del model urbanístic del municipi, així com el règim dels usos i les construccions en un àmbit concret. 

El Pla General és l'instrument de planejament integral del municipi, i ha de complir els objectius fonamentals següents:
    - Dirigir el desenvolupament urbà en organitzar/dissenyar la ciutat.
    - Establir l'estatut jurídic de la propietat del sòl, és a dir, els drets i deures dels propietaris del sòl.

Podeu accedir, des d'aquí, al text complet i a la planimetria dels instruments de planejament urbanístic, i de les seves modificacions, de l'Ajuntament de Calvià:

  1. Pla General Urbanístic vigent
  2. Pla General Urbanístic en revisió

CONVENIS URBANÍSTICS

Els ajuntaments poden subscriure convenis amb persones públiques o privades per col·laborar en una activitat urbanística més eficient i eficaç, per a la qual cosa han de comptar sempre amb la participació de les persones propietàries i de totes les que tenen drets dominicals sobre els terrenys. La negociació, la formalització i el compliment dels convenis urbanístics es regeix pels principis de transparència i publicitat, tenen naturalesa juridicoadministrativa, i les qüestions relatives al compliment, la interpretació, els efectes i l'extinció d'aquests són competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

L'aprovació d'aquests convenis correspon a l'Ajuntament, que ha d'establir prèviament un període d'informació pública d'un termini mínim d'un mes, i anunciar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web o punt d'accés electrònic oficial corresponent. L'anunci ha d'incloure el contingut íntegre del conveni o indicar expressament el lloc o punt d'accés electrònic on es pot consultar.

Relació de convenis urbanístics de l'Ajuntament de Calvià: aquí.

Pàgina revisada: gener 2023