Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Planejament vigent

Text Refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià complimentant les prescripcions imposades per la Comissió Insular d'Urbanisme a l'Aprovació Definitiva en acord de sessió de 27 de juliol de 2012 i publicat al BOIB núm. 115 de 9 d'agost de 2012.

La documentació, tant escrita com gràfica publicada a aquesta pàgina, incorpora les següents Modificacions Puntuals Aprovades Definitivament:

 • MP 01.CC-SRV/2003. Adaptació de la qualificació urbanística de solars municipals per destinar-los a la construcció de vivendes de protecció pública en l'àmbit de Costa de la Calma-Ses Rotes Velles. Aprovat definitivament pel CIM en sessió de 29 de juliol de 2010 i publicat al BOIB núm. 121 de 19 d'agost de 2010
 • MP 15-09/2006. Requalificació de terrenys com a sòl Urbanitzable per ús Industrial i de Serveis a Son Bugadelles. Aprovat definitivament, amb prescripcions, en sessió de 24 de setembre de 2010 i publicat al BOIB núm. 147 de 12 d'octubre de 2010.
 • MP 02/2011. Inclusió d'un paràgraf als articles 10.22,, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.29 i 10.31 amb l'objete de prohibir determinades activitats incloses en l'ús d'establiments públics. Aprovat Definitivament en sessió celebrada el 27 de juliol de 2012 i publicat al BOIB núm. 114 de 7 d'agosto de 2012.
 • MP 01/2011. Modificació de l'article 05.07 exigències sobre l'ús de materials. Aprovat Definitivament en sessió celebrada el 28 de setembre de 2012 i publicat al BOIB núm. 153 de 19 d'octubre de 2012.
 • MP 03/2011. Modificació de la delimitació de la Unitat d'Actuació UA/PT-02 de Portals Nous. Aprovat Definitivament en sessió de 30 de novembre de 2012 i publicat al BOIB núm. 2 de 3 de gener de 2013.
 • MP 04/2011. Modificació de qualificació d'un solar a Costa de la Calma i creació de la UA-SP/07 a Santa Ponça. Aprovat Definitivament en sessió de 22 d'abril de 2013 i publicat al BOIB núm. 64 de 7 de maig de 2013.
 • MP 08/2012. Supressió de la UA/MG-04 de Magaluf/Cas Saboners. Aprovat Definitivament en sesió de 25 d'abril de 2013 i publicat al BOIB núm. 68 de 14 de maig de 2013.
 • MP 03/2012. Modificació de l'ordenació dels passos per a vianants entre els solars 115, 116 i 117 de Badia de Palma. Aprovat Definitivament en sessió de 27 de setembre de 2013 i publicat al BOIB núm. 137 de 5 d'octubre de 2013.
 • MP 01/2012. Modificació de l'ordenació dels passos per a vianants entre els solars 148, 149 i 150 de Badia de Palma. Aprovat definitivament en sessió de 25 d'octubre de 2013 i publicat al BOIB núm. 150 de 31 d'octubre de 2013.
 • MP 07/2012. Modificació relativa a la nova redacció dels artícles 2.02, 3.14, 4.06, 4.09, 4.15, 4.21, i 6.02 de les normes urbanístiques. Aprovat definitivament en sessió de 25 d'octubre de 2013 i publicat al BOIB núm. 154 de 9 de novembre de 2013.
 • MP 02/2013. Modificació relativa a la modificació de l'ordenació d'un pas per a vianants al carrer Mareselva de la urbantizació Cala Fornells de Peguera. Aprovat definitivament en sessió de 28 de febrer de 2014 i publicat al BOIB núm. 32 de 6 de març de 2014.
 • MP 06/2011. Modificació referent a la inclusió de la Reserva Estratègica de Sòl (RES-50) ia l'ordenació del romanent dels terrenys de l'anterior PMT-MG (PERI) mitjançant la delimitació de la unitat d'actuació UA/MG-08. Aprovada definitivament amb prescripcions en sessió de 24 d'abril de 2014 i publicada al BOIB núm. 59 de 1 de maig de 2014.
 • MP 05/2011. Modificació relativa al sector de sòl urbanitzable d'equipaments SG-04 de Costa d'en Blanes. Aprovat definitivament amb prescripcions en sessió de 27 de juny de 2014 i publicat al BOIB núm. 91 de 5 de juliol de 2014.
 • MP 05/2012. Modificació relativa a un equipament recreatiu (EQ-R) i un sistema general de comunicacions i infraestructures (SGCI) i creació d'una nova unitat d'actuació UA/PG-09 a Peguera. Aprovat definitivament amb prescripcions en sessió de 25 de juliol de 2014 i publicat al BOIB núm. 104 de 2 d'agost de 2014.
 • MP 02/2012. Modificació relativa a la requalificació d'uns terrenys qualificats com a EL-R0 (Espai Lliure Privat) com a EQ-R (Equipament Privat), modificació de l'àmbit de la zonificació RU-3 (Residencial Unifamiliar) i creació de la unitat d'actuació UA-CC-04, a la Costa de la Calma. Aprovat definitivament amb prescripcions en sessió de 12 de febrer de 2015 i publicat al BOIB núm. 29 de 26 de febrer de 2015.
  - MP 01/2017. Modificació relativa a la regulació de l'ordenació del nucli rural de Son Font que té com a objecte la nova redacció de l'article 9.16 de la normativa i publicat al BOIB núm. 73 de 14 de juny de 2018. Correcció d'errades al BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018.
  - MP 01/2016. Modificació relativa al posicionament de les edificacions en les parcel·les per a minimitzar el seu impacte. Aprovat definitivament en sessió de 24 de juliol de 2019 i publicat al BOIB núm. 116 de 24 d'agost de 2019. Corrección de errore en el BOIB nº 141 de 17 de octubre de 2019.
  - MP 01/2018. Modificación para crear una zona de equipamiento público en el Polígono de Son Bugadelles (EQ-P). Aprobado definitivamente en sesión de 21 de octubre de 2019 y publicado en el BOIB nº 150 de 5 de noviembre de 2019.


Resolucions de reconversió i canvi d'ús Turístic a Residencial en aplicació de la llei autonòmica 8/2012 de 19 de juliol, autoritzades per la Conselleria de Turisme. Aquestes resolucions no estan incorporades ni en la documentació gràfica ni a l'escrita.

Incoació de la modificació dels expedients de declaració de BIC, amb categoria de monument, de les torres de defensa del Terme Municipal de Calvià. Aquesta documentació no està incorporada a la documentació gràfica ni a l'escrita.

Incoació de l'expedient de delimitació dels bens de domini públic marítimo-terrestre.

Normativa d'obligat compliment no incorporada a aquesta documentació:

Servituds aeronàutiques vigents que afecten al Terme Municipal de Calvià:

Mesures urgentes per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears que modifica l'àmbit d'algunes àrees d'especial protecció:

Reserves Estratègiques del Sòl no incorporades a aquesta documentació:

 • RES 2: Normes Subsidiàries i complementàries del planejament de la Reserva Estratègica de Sòl de l'avinguda s'Olivera, 62, aprovades per Consell de Govern de la CAIB de 9 d'abril de 2010 i publicades al BOIB núm. 60 de 20 d'abril de 2010.
 • RES 4: Normes Subsidiàries i complementàries del planejament de la Reserva Estratègica de Sòl del sector UA-SP/02 i UA-SP/03 de Santa Ponça aprovades per Consell de Govern de la CAIB de 18 de febrer de 2011 i publicades al BOIB núm. 35EXT. de 9 de març de 2011.
 • RES 50: Normes Subsidiàries i complementàries del planejament de la Reserva Estratègica de Sòl de PERI-MG del Pol. XX de Magaluf, aprovades por Consell de Govern de la CAIB de 15 d'abril de 2011 i publicades al BOIB núm. 70 de 12 de maig de 2011.

Estudis de Detall:

Dotacions de Serveis: 

DOCUMENT ESCRIT

 1. Memòria.
 2. Normativa Volum I.
 3. Normativa Volum II.
 4. Estudi Econòmic Financer. 
 5. Catàleg.

DOCUMENT GRÀFIC

1.- Estructura General del Territori

EGT
EGT01
EGT02
EGT03
EGT04
EGT05
EGT06
EGT07
EGT08
EGT09

 

Plànol guia Sòl Rústic

2.- Categories del Sòl Rústic

CSR
CSR01
CSR02
CSR03
CSR04
CSR05
CSR06
CSR07
CSR08
CSR09

4.- Xarxa Natura 20003.- Calificacions PTM

5.- Àrees de Prevenció de Riscos

APR
APR01
APR02
APR03
APR04
APR05
APR06
APR07
APR08
APR09
APR CONTAMINACIÓ AQUIFERS
APR DESPRENIMIENTS
APR EROSIÓ
APR INCENDIS
APR INUNDACIÓ

 

6.- Patrimoni i Àrees de Marjades

P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09 

7.- Unitats d'Integració Paisajística

8.- Zones de Protecció del Medi Nocturn

 9.- Pous d'abastiment + Perímetres de Protecció

 10.- Calificacions i Alineacions en Sòl Urbà

CASU01
CASU02
CASU03
CASU04
CASU05
CASU06
CASU07
CASU08
CASU09
CASU10
CASU11
CASU12
CASU13
CASU14
CASU15
CASU16
CASU17
CASU18
CASU19
CASU20
CASU21
CASU22
CASU23
CASU24
CASU25
CASU26
CASU27
CASU28
CASU29
CASU30
CASU31
CASU32
CASU33
CASU34
CASU35
CASU36
CASU37
CASU38
CASU39
CASU40
CASU41
CASU42
CASU43
CASU44
CASU45
CASU46
CASU47
CASU48
CASU49
CASU50

11.- Àrees de Reconversió Territorial

 12.- Modificacions Puntuals de Planejament

 13.- Adscripció de Sistemes Generals

 14.- Diferències Delimitació Categories Sòl Rústic de la LEN

 15.- Complimient Matriu d'Usos en Sòl Rústic del PTM

 16.- Canvis Grau de Protecció Matriu d'Usos Sòl Rústic

 17.- Gestió i Estudi Econòmic Financer

PLANEJAMENT EN TRAMITACIÓ