Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Planejament Urbanístic

TEXT COMPLET I PLANIMETRIA DELS INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I DE LES SEVES MODIFICACIONS, AIXÍ COM ELS CONVENIS URBANÍSTICS  

L'activitat urbanística es desenvolupa en el marc i dins dels límits que fixen les lleis i els instruments d'ordenació territorial, i en harmonia amb els objectius dels programes i les polítiques municipals.

La Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sol, té per objecte establir el règim jurídic general regulador de l'activitat administrativa en matèria d'urbanisme a les Illes Balears, i definir el règim jurídic urbanístic de la propietat del sòl d'acord amb la seva funció social.

Desenvolupa la llei, a l'illa de Mallorca, l'Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, d'aprovació definitiva del reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sol, per a l'illa de Mallorca.

Els instruments de planejament general urbanístic són els documents que determinen el contingut del dret de la propietat del sòl, la classificació i qualificació d’aquest, i l'estructura general i orgànica del model urbanístic del municipi, així com el règim dels usos i les construccions en un àmbit concret. 

El Pla General és l'instrument de planejament integral del municipi, i ha de complir els objectius fonamentals següents:

- Dirigir el desenvolupament urbà en organitzar/dissenyar la ciutat.

- Establir l'estatut jurídic de la propietat del sòl, és a dir, els drets i deures dels propietaris del sòl.

El Pla General es desenvolupa mitjançant els instruments de planejament de desenvolupament, que són:

  1. Plans parcials
  2. Plans especials
  3. Estudis de detall

Podeu accedir, des d'aquí, al text complet i a la planimetria dels instruments de planejament urbanístic, i de les seves modificacions, de l'Ajuntament de Calvià:

  1. Pla general urbanístic vigent
  2. Revisió del pla general vigent
  3. Instruments de planejament en tramitació

CONVENIS URBANÍSTICS

Els ajuntaments poden subscriure convenis amb persones públiques o privades per col·laborar en una activitat urbanística més eficient i eficaç, per a la qual cosa han de comptar sempre amb la participació de les persones propietàries i de totes les que tenen drets dominicals sobre els terrenys. La negociació, la formalització i el compliment dels convenis urbanístics es regeix pels principis de transparència i publicitat, tenen naturalesa juridicoadministrativa, i les qüestions relatives al compliment, la interpretació, els efectes i l'extinció d'aquests són competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

L'aprovació d'aquests convenis correspon a l'Ajuntament, que ha d'establir prèviament un període d'informació pública d'un termini mínim d'un mes, i anunciar-lo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web o punt d'accés electrònic oficial corresponent. L'anunci ha d'incloure el contingut íntegre del conveni o indicar expressament el lloc o punt d'accés electrònic on es pot consultar.

Actualment està en elaboració la relació de convenis urbanístics de l'Ajuntament de Calvià.

 Pàgina actualitzada 2017-06-28