Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Planejament en tramitaciķ

A) MODIFICACIONS PUNTUALS DE PLANEJAMENT

1.- MP 04/2012 Sistema General SG-03 de Son Caliu.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.

Avanç (BOIB nº 160 de 30 d'octubre de 2012)
Documentació escrita MP 04/2012 (avanç)
Documentació gràfica MP 04/2012 (avanç)
Evaluació Ambiental MP 04/2012 (avanç)

2.- MP 06/2012 Urbanitzable sector equipaments "Ses Planes".
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.
Avanç (BOIB núm. 42 de 28 de març de 2013)
Documentació escrita MP 06/2012 (avanç)
Documentació gràfica MP 06/2012 (avanç)
Memòria Ambiental MP 06/2012 (avanç)

3.- MP 09/2012 Modificació UA-SP/01 de Santa Ponça.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.
Avanç (BOIB núm. 6 de 12 de gener de 2013)
Documentació escrita MP 09/2012 (avanç)
Documentació gráfica MP 09/2012 (avanç)
Memòria Ambiental MP 09/2012 (avanç)

4.- MP 10/2012 1ª fase del Pla de Rehabilitació Integral de les Zones Turístiques.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.
Avanç (BOIB núm. 98 de 13 de juliol de 2013)
Documentació escrita MP 10/2012 (avanç)
Documentació gràfica MP 10/2012 (avanç)
Informe Sostenibilitat Ambiental preliminar MP 10/2012 (avanç)

5.- MP 03/2013 Integració de Son Font en el Sòl Urbà.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.
Avanç (BOIB núm. 98 de 13 de juliol de 2013)
Memòria informativa MP 03/2013 (avanç)
Document de l'avanç MP 03/2013 (avanç)
Documentació gràfica MP 03/2013 (avanç)
Evaluacióçn Ambiental Estratègica MP 03/2013 (avanç)

6.- MP 04/2013 Nova unitat d'actuació UA/MG-09. Magaluf.
Es desisteix de la tramitació d'aqueta Modificació Puntual del PGOU de Calvià per acord
de Ple de 24 de setembre de 2015 publicat al BOIB núm. 149 de 10 d'octubre de 2015.
Avanç (BOIB núm. 132 de 24 de setembre de 2013)
Memòria de l'avanç MP 04/2013 (avanç)

7.- MP 02/2016 Modificació de l'article 2.15 per la determinació dels terminis d'execució de les llicències urbanístiques
Aprovació inicial
Informe jurídic
Proposta de resolució
Publicació al BOIB núm. 61 de 14 de maig de 2016

B) PLANS PARCIALS

1.-  Pla Parcial SG-04, Costa den Blanes
Aprovació inicial
Publicació al BOIB núm. 121 de 31 d'agost de 2013
Publicació al BOE núm. 218 d'11 de setembre de 2013
Resolució de la CMAIB per a la caducitat de l'expedient
Memòria
Documentació gràfica
Informe de Sostenibilitat Ambiental
Projecte Rotonda a la Ma 1c
Projecte Canalització de la Conca de Sant Andreu
Estudi Acústic

2.- PLA PARCIAL PEGUERA OEST

Informe-proposta de regularització de finques al polígon XI Peguera Oest

C) PROJECTES D'URBANITZACIÓ

1.- Projecte d'urbanització de la UA/MG-08 del Polígon XX de Magaluf
Aprovació inicial
Proposta de resolució
Annexes informes
Projecte refós
Publicació al BOIB núm. 107 de 3 d'agost de 2019 

Aprovació definitiva (BOIB 116 de 30 de juny de 2020)

Informe-proposta (JGL de 15 de juny de 2020)

D) ESTUDIS DE DETALL

1.- Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació UA/MG05, Magaluf-Ses Planes
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de 16 de juny de 2014
Denegada l'Aprovació Definitiva per la Junta de Govern Local en sessió de 20 d'octubre de 2014
Documentació escrita i gràfica

2.- Estudi de detall de la unitat d'actuació UA/CB02, Costa de'n Blanes

Aprovació definitiva per el Ple  en sesióde 30 d'abril de 2020. Publicat al BOIB 107 de 13 de juny de 2020

E) DOTACIÓ DE SERVEIS

F)  UNITATS D'ACTUACIÓ

1.- UNITAT D'ACTUACIÓ UPT-4 (PUBLICADO EL 19/10/2018)

- RECTIFICACIÓ PROJECTE COMPENSACIÓ

 - PROPOSTA

- BOIB

2.-  UNITAT D'ACTUACIÓ PG-03 

APROVACIÓ DEFINITIVA DELS ESTATUTS I BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ UA/PG03

BASES D'ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ

- ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ

- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ

BOIB NOMBRE 79

- BOIB NOMBRE 83 (RECTIFICAT)

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ (1ª PART)

- PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ (2ª PART)

-  APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ

- PROJECTE REPARCEL.LACIÓ DEFINITIU (1)

- PROJECTE REPARCEL.LACIÓ DENIFINITIU (2)

- PROJECTE REPARCEL.LACIÓ DEFINITIU (3)

- PROJECTE REPARCEL.LACIÓ DEFINITIU (4)

- PUBLICACIÓ BOIB Nº 56 (28/04/2022)

3. UNITAT D'ACTUCACIÓ SP-07 (28/04/2022)

PROJECTE REPARCEL.LACIÓ D EFINITIU

- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ UA/SP-07

 - ANUNCI BOIB 

4.-  UNITAT D'ACTUACIÓ UA/CB-02 (Publicat el 10/05/2019)

- APROBACIÓ INICIAL DEL ESTUDI DE DETALL

ANUNCI BOIB

 -  PROJECTE:

MEMÒRIA

PLANELL 1

PLANELL 2

PLANELL 3

PLANELL 4

PLANELL 5

PLANELL 6 

PLANELL 7

PLANELL 8

5.- UNITAT D'ACTUACIÓ UA PG-09 (Publicat el 10/10/2019)

- PROPOSTA D'ACORD EN RELACIÓ AL PROJECTE DE REPARCELACIÓ

PUBLICACIÓ BOIB

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ (BOIB de 7/03/2020)

G)  AMPLIACIÓ I REMODELACIÓ DE LA EDAR DE CALVIÀ (Publicat el 10/07/2019)

- RESOLUCIÓ DE BATLIA

- PUBLICACIÓ BOIB

H) CRITERIS INTERPRETATIUS

- CRITERI INTERPRETATIU DE L'ARTICLE 4.08

 INFORME-PROPOSTA

PUBLICACIÓ BOIB

I) RESERVA ESTRATÈGICA DEL SòL DEL PERI-MG DEL POLÍGON XX DE MAGALLUF (RES-50)

- Aprovació de l'operació jurídica complementària del projecte de distribució de beneficis i càrregues de la reserva estratègica del sòl  del PERI-MG del polígon XX de Magalluf (RES-50)

J) CONVENIS

- CONVENI DE PLANEJAMENT PER A CESSIÓ DE TERRENY, SEGREGACIÓ I AGREGACIÓ DE LES PARCEL.LES A SON CALIU

Proposta d'acord per aprovar inicialment la proposta de conveni de planejament per a cessió de terreny, segregació i agregació de les parcel·les a Son Caliu (BOE 80 d 17 de juny de 2021)

Proposta, conveni i annexos

- CONVENI PER A LA REMODELACIÓ DEL FRONT MARITIM DE COSTA D'EN BLANES

Aprovació inicial (BOIB 35 de 10 de març de 2022)

- CONVENI DE REORDENACIÓ DEL CARRER GÓNGORA DE MAGALUF

 Proposta d'acord per a l'aprovació inicial

Aprovació inicial (BOIB 156 de 1 de desembre de 2022)

 Text conveni