Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Salut pública

Des de l'àrea de Medi ambient, es vigila i controla factors mediambientals que influeixen en la salut. En concret es realitza:

Control de la qualitat de platges (aigües de bany, WC, arena, superfície de dutxes,..)
Al municipi existeix un programa anual per a la vigilància i control de l’ estat de les platges i zones de bany, aquest programa s’ intensifica durant la temporada d’ estiu. Per realitzar un control eficaç de les platges i de l’ aigua s’ han de tenir en compte diferents factor externs com poden ser els meteorològics (pluges, vent, corrents marines...)
Se realitzen visites d’ inspecció periòdiques a les platges i s’ analitza setmanalment les aigües de bany per determinar la qualitat sanitària d’ acord amb el criteris que estableix El RD1341/2007 de 11 d' octubre sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. El programa se coordina i gestiona des del Servei de Medi Natural i urbà i les analítiques es realitzen al laboratori de Calvia 2000. Objectius:

 • Control i gestió de la qualitat de les aigües de bany segons els criteris que estableix la Conselleria, basats en Directiva 2006/7/CE relativa a la gestió de qualitat d’ aigües.
 • Vigilar la qualitat i salubritat de les aigües de bany i de la platja en general.
 • Facilitar setmanalment els resultats obtinguts de les inspeccions realitzades.
 • Informar de qualsevol incidència que pot incidir sobre la qualitat de les aigües i l’ activitat del bany.

Les platges del municipi estan sotmeses a analítiques per comprovar les condicions i l’ estat d' aquestes. Les analítiques poden ser setmanals, quinzenals o mensuals, depenent de l' assistència de banyistes. Freqüència: Setmanal platja Palmira, Torà, La Romana, Magaluf, Son Matias, Palmanova Carregador, Oratori, Cala Comptessa, Illetes Balneari, Santa Ponça, El Toro, Cala Vinyes; Quinzenal platja Cala Fornells, Caló d' en Pellicer, Marineland, Illetes Militar, Portal vells, El Mago, Cala Blanca, Cap Falcó, Ametlers, Portals Nous; mensual o més platja Caló d' es Monjo, Cala Bella Dona, Caló de ses Llises.
Es mesuren paràmetres fisicoquímics in situ (temperatura, concentració d' oxigen dissolt,Coloració, Transparència, Sòlids en suspensió, Escumes, Olors) i factors biològics (algues, grumers...) i els paràmetres microbiològics al laboratori (Escherichia coli, i bacteris del gènere: Enterococcus). La valoració de la qualitat de les aigües de bany es classifiquen en les següents categories segons els valors del paràmetres anteriorment citats:

Paràmetres: E.coli UFC/100ml / Enterococs UFC/ 100ml

 • Categoria Excel·lent: 0-250 / 0-100
 • Categoria Bona: 251-500 / 101-200
 • Categoria Suficient: 501-2000 / 201-1000
 • Categoria Insuficient: >2000 / >1000

Les platges que se realitzen analítiques setmanals els resultats se disposen als panells informatius situats a les platges.

Control de la qualitat de banys, arena, superfície de dutxes,..

 • Els controls higiènics-sanitaris dels banys es realitzen setmanalment de juny a setembre i es realitza una inspecció visual per tenir un control higiènic sanitari de l’ estat dels banys.
 • La qualitat de l' arena s’ analitza mensualment de maig a octubre. Els paràmetres indicadors de la qualitat de l’ arena són els residus de banyistes, restes vegetals de la mar, l' estat de papereres, eficàcia de neteja de l’ arena, ... i els paràmetres microbiològics analitzats al laboratori són dermatòfits i Pseudomona aeruginosa.
 • Els controls de les dutxes es realitzen mensualment de maig a octubre i s’ analitzen paràmetre biològics com poden ser llevats, fongs... mitjançant placa de contacte

Tots els anàlisis que es realitzen tenen com objectiu principal aconseguir unes platges segures i de qualitat al municipi. 

Control d'aigua de fonts ornamentals. Periòdicament es realitzen controls de l’ aigua de fonts i es mesuren paràmetres fisicoquímics i microbiològics per complir amb la normativa vigent.  

Control de Legionella pneumophila a llocs públics. Des de el Servei de Medi Natural y Urbà s’ha elaborat un programa per el control de legionel·la a punts de subministra d’ aigua públics com per exemple, escoletes, poliesportius, locals o edificis municipals... 

Control de les aigües de torrents. Es molt important realitzar inspeccions i controls de les sortides d’ aigua dolça cap a la mar. Se controlen mensualment factors com pH, conductivitat, DQO, NH4, NO3, PO4, Coliformes fecals i Coliformes totals. En el moment també se realitza una inspecció organolèptica (vista, olor) de la qualitat de l’ aigua. Setmanalment durant la temporada de bany se cloren les desembocadures d’ aigua dolça a la mar, per controlar qualsevol incidència que pugui afectar a la qualitat de la platja o a la salut i seguretat dels usuaris.

Control qualitat aigües de subministre per consum humà. El Real Decret 140/2003, de 7 de febrer per el que s’ estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’ aigua de consum humà. Des de el Servei de Medi ambient se gestiona i controla el compliment de aquesta Llei. Anualment s' analitzen a l' atzar punts d' aigua del municipi.

Control sanitari de menjadors, cuines, aliments d' escoles i escoletes. Des de el Servei de Medi Ambient conjuntament amb Calvià 2000 es realitzen totes les inspeccions i controls sanitaris per complir amb el marc legal establert d’ higiene alimentària. En aquest programa es controla des de les condicions de transport dels aliments, les condicions, la manipulació, les superfícies d’ elaboració i/o preparació. Totes aquestes fases estan sotmeses a rigorosos controls higiènics i sanitaris.

Control de la qualitat atmosfèrica (emissió de gasos, i ones electromagnètiques).  Amb la col·laboració de la Conselleria se realitzen controls de la qualitat de l’ aire a l’ atmosfera. Al 2013 es va realitzar un control de la qualitat atmosfèrica a Calvià vila. Enllaç amb la informació útil de la qualitat de l'aire facilitat per la Dirección General d'energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears. Accés aquí. 

 Experiència Pilot platja Palmira contra la proliferació de fitoplàncton. Experiència Pilot platja Palmira contra la proliferació de fitoplàncton. Durant l'estiu del 2011, es van rebre nombroses queixes dels turistes, Associació hotelera a causa de la coloració verda i groguenca a la platja de Palmira (Peguera) aconseguint una gran repercussió.
La causa d'aquesta coloració està motivada per l'elevada presència i concentració d'una microalga (Alexandrium taylori) els pigments fotosintètics de la qual, transmeten aquesta coloració a l'aigua del mar, donant-li un aspecte poc atractiu (rebuig estètic) i amb pèrdua gairebé total de la seva transparència (elevat grau de terbolesa).
Aquest fenomen es produeix degut principalment a: temperatures de l'aigua superiors a 24ºC, escassa o nul·la renovació de les aigües, aportacions d'aigües dolces, presència d'alguns oligoelements minerals, etc.
Estudis previs (IMEDEA), van descobrir que perquè que es produeixin aquests fenòmens de creixement logarítmic de les poblacions de microalgues, són necessaris diferents factors com una temperatura de l'aigua superior a 23-24ºC, aportacions d'aigua dolça (subterranis i submarins), presència de oligoelements i una escassa renovació de les aigües de la cala.
Per part de diversos Serveis Tècnics Municipals, es va decidir realitzar i dissenyar una experiència pilot, amb el coneixement i autorització de la Demarcació de Costes del Govern Balear. Aquesta experiència va consistir a bombar aigües més fresques i profundes cap a l'interior de la Cala de la Platja de Palmira, així com retirar provisionalment unes roques de l'escullera lateral, a fi de rebaixar la temperatura uns pocs graus i d'incrementar la renovació de les aigües. Això es va aconseguir, després de diverses idees plantejades per donar solució al problema les quals, solament produïen més esplais i reproducció de les microalgues.
Després d'aquests mesos de Julio i Agost de seguiment del sistema experimentat, mitjançant inspeccions periòdiques visuals, realització d'anàlisi, i recaptar possibles queixes o incidències, podem dir que l'experiència ha tingut un resultat molt satisfactori, ja que els episodis de coloració de les aigües han estat molt puntuals en petites àrees de la platja i pràcticament inapreciables pels usuaris.
Cada any durant la temporada d’ estiu es realitzen 2 controls setmanals del fitoplàncton mesurant in situ l’ oxigen i la temperatura, i una inspecció visual on se detecta la presència de l’ alga mitjançant la coloració o transparència de l’ aigua.