Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ordenances fiscals

LLIBRE D'ORDENANCES FISCALS 2023:
El Llibre d'ordenances fiscals 2023 és el document que recull la relació i text íntegre dels impostos, taxes, preus públics i contribucions especials vigents a l'Ajuntament de Calvià.


ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ:
Ordenança general de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals.


PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI:
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per la prestació dels diversos serveis que presten amb motiu de la celebració del mercat setmanal de Son Bugadelles.


IMPOSTS:
Impost sobre béns immobles.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca).
Impost sobre activitats econòmiques.


TAXES:
Taxa per la utilització de terrenys d'ús públic per a taules i cadires, amb finalitat lucrativa (BOIB 163 de 29.12.2108) Aquesta ordenança entra en vigor el dia 1 de gener de 2019.
Taxa per atorgament de llicències urbanístiques.
Taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions.
Taxa per prestació del servei de recollida de fems (derogada).
Taxa per serveis de tractament i eliminació dels residus sòlids urbans (derogada).
Taxa per prestació del servei de clavegueram.
Taxa de serveis de cementeris municipal.
Taxa per expedició de documents administratius.
Taxa per atorgament de plaques i altres distintius anàlegs.
Taxa per retirada de vehicles i objectes pesats o voluminosos de la via pública i la seva custòdia.
Taxa per serveis especials motivats per espectacles, transports i altres.
Taxa per prestació de serveis al litoral del terme municipal.
Taxa per la prestació de serveis de transport col·lectiu.
Taxa per la prestació de serveis de subministrament d'aigua a través de la xarxa domiciliària.
Taxa per la prestació del servei de publicacions municipals.
Taxa per la prestació del servei d'aparcament vigilat al pàrquing municipal de Peguera.
Taxa per entrada de vehicles a través de les voravies i reserves de via pública per aparcament exclusiu.
Taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública i terrenys d'ús públic.
Taxa per obertura de sondatges o síquies a terrenys d'ús públic i qualsevol remoció del paviment o voravies de la via pública.
Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Taxa per llocs, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d'ús públic i industrial de carrer i ambulant i rodatge cinematogràfic.
Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.
Taxa per optar a les proves de selecció de personal.
Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil d'interès general.
Taxa per tramitació i redacció d'instruments d'ordenació, gestió urbanística i avaluacions ambientals estratègiques.
Taxa per realització de l'activitat de publicitat dinàmica i activitats anàlogues.
Taxa per optar a proves de selecció de personal en l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
Taxa per a l'expedició de documents administratius de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB)
Taxa per aprofitament especial de domini públic en els horts urbans de l'Ajuntament de Calvià.


PREUS PÚBLICS:
Preu públic per la prestació del servei de menjar a domicili
Preu públic per la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals
Preu Públic per a la prestació de serveis a les escoles municipals d'educació infantil Aprovació definitiva d'establiment, aprovació i modificació d'Ordenances reguladores de Preus Públics Núm. 54 de 3 de maig de 2018. Suspès en aplicació de l'Acord del Preu públic del servei de menjador d'escoles d'educació infantil.
Preu públic per la prestació de serveis d'insercions publicitàries als mitjans de comunicació municipals.
Preu públic per la prestació de serveis en els centres per a majors depenents en el municipi de Calvià.
Preu públic pel servei d'activitats formatives específiques realitzades per l'IFOC a iniciativa d'empresaris, organitzadors empresarials i sindicals i treballadors del municipi.
Preu públic per a la realització d'activitats formatives culturals, lúdiques i de tallers.
Preu públic per a l'entrada i ús d'instalacions en espais públics municipals
Preu públic per a la prestació de los serveis municipal de formació i activitats musicals
Preu públic per a la prestació dels serveis municipals de protecció animal.
Preu públic per a la cessió temporal dels espais escènics, recintes ferials i locals municipals
Preu públic per a la prestació de serveis a la instal·lació municipal d'equipament juvenil "Es Generador"
Preu públic per a la prestació del servei d'ajuda a domicili
Preu públic per la prestació dels serveis del programa municipal de reforç educatiu en infantil i primària (REIP).
Preu públic per la prestació dels serveis del programa municipal de centres de reforç educatiu Calvià (CREC).
Preu públic per prestació del sevei municipal de cursos de castellà per residents estrangers
Preu públic per la prestació del servei municipal per la celebració de noces civils
Preu públic per a la prestació de serveis en el Centre Empresarial de Calvià
Preu públic per a la venda de productes relacionats amb activitats culturals
Preu pública per la utilització de les instal·lacions de la galeria de tir de la policia local de Calvià.
Preu públic del servei de menjador d´escoles d´educació infantil.


CONTRIBUCIONS ESPECIALS:
Ordenança general reguladora de contribucions especials  

Informació revisada: enero 2024