Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ordenances administratives i altres

Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament.

1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de sustanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que es sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprobació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Consulta pública prèvia a l'elaboració de normes


Ordenances aprovades i vigents

Ordenança municipal reguladora de les obres a realitzar en espais de domini i ús públic municipal que afectin a serveis bàsics de subministraments. BOIB 16 de 04/02/2023.  

Ordenança de participació ciutadana de l'Ajuntament de Calvià. BOIB 132 de 28/09/2019. 

Ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament a sòl urbà. (Amb errada a l'article 47, veure esmena) BOIB 46 de 14/04/2018 Esmena errada material article 47 de l'Ordenança. BOIB 86 de 12/07/2018. 

Ordenança reguladora de l'estètica exterior dels establiments comercials i oferta turística bàsica i de l'ús de terrasses i zones privades amb activitat empresarial visibles des de la via pública en el municipi de Calvià. (text consolidat) Primera modificació BOIB 88 de 20/07/2017 Versió inicial BOIB 101 de 20/07/2006. 

Ordenança municipal de benestar i tinença d'animals que viuen en l'entorn humà. BOIB 36 de 25/03/2017. 

Ordenança reguladora del foment de la rehabilitació dels edificis, habitatges i locals comercials en el terme municipal de Calvià - BOIB nº 110, 8 d'agost 2023.

Ordenança municipal per al foment de la convivència a Calvià. BOIB 129 de 11/10/2016. Catàleg d'infraccions i sancions. BOIB 73 de 01/06/19 

Decret de Batlia en relació amb l'article 44 del Títol V de l'ordenança per al foment de la convivència a Calvià (BOIB núm. 129 de data 11/10/2016)

Ordenança municial de recollida de residus municipals i neteja d'espais públics. (text consolidat) Primera modificació. BOIB 8 de 16/01/2016 Versió inicial. BOIB 55 de 22/04/2014

Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització. BOIB 172 de 21/11/2015.

Ordenança municipal de protecció del mediambient contra la contaminació per renous i vibracions. (Text consolidat i annexos) Quarta modificació, BOIB 77 de 8/6/24. Tercera modificació. BOIB 4 de 09/01/21 Segona modificació. BOIB 149 de 10/10/2015 Primera modificació. BOIB 69 de 07/05/2015 Versió inicial. BOIB 046 de 05/04/14.

Ordenança administrativa per la qual es regula l'ús de codi segur de verificació en aquesta corporació (text consolidat) Primera modificació BOIB 19/02/2022 Versió inicial. BOIB 105 de 14/07/2015

Ordenança municipal de publicitat del terme municipal de Calvià. (Text consolidat inclou la modificació aprovada ple 21/05/15).

Ordenança municipal de Pub Crawling. (text consolidat) BOIB 78 de 26/05/2015 Versió inicial. BOIB 90 de 03/07/14.

Ordenança municipal de circulació. BOIB 22 de 14/02/2013.

Ordenança reguladora de la targeta municipal de famílies nombroses del municipi de Calvià. BOIB 25 de 13/02/2010. 

Ordenança reguladora de la cessió d'usos de locals i instal.lacions municipals de l'Ajuntament de Calvià. BOIB 22 de 09/02/2010.

Ordenança reguladora del servei d'ajuda a domicili i del servei de teleasistència domiciliari del municipi de Calvià. BOIB 169 de 19/11/2009

Ordenança municipal per a la defensa i conservació del patrimoni verd i catàleg d'arbres singulars del municipi de Calvià. BOIB 19 de 13/02/2021

Ordenança reguladora dels centres de majors depenents al municipi de Calvià. BOIB 12 de 23/01/2007

Ordenança d'execució telemàtica de procediments administratius i de regulació del registre telemàtic de la corporació. (Text consolidat BOIB 152 de 17/10/09) Primera modificació. (Acord plenari de 30.07.09)   Versió inicial. BOIB 69 de 11/05/2006

Ordenança reguladora del servei municipal del proveïment d'aigua potable. BOIB 178 de 26/11/2005

Ordenança reguladora de les subvencions per a finalitats d'adquisició d'habitatges al municipi de Calvià  (Text consolidat)  Primera  modificació. BOIB 95 de 3.7.2012. Versió inicial. BOIB 143 de 14.10.2006.

Ordenança reguladora dels horaris de tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives (Text consolidat). Segona modificació BOIB 198 de 21/11/20 Primera modificació BOIB 89 de 26/06/03 Versió inicial BOCAIB 70 de 03/06/99

Ordenança reguladora de la nominació i retolació de carrers i altres vies urbanes de Calvià, així com dels edificis i instal·lacions Municipals. BOIB 174 de 19/12/13

Ordenança reguladora del servei municipal de pàrquing subterrani de Peguera. BOIB 106 de 23/08/1997

Ordenança municipal reguladora de l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) al municipi de Calvià. BOIB 32 de 06/03/21

Ordenança municipal de gestió sostenible de la reutilització de l'aigua en el municipi de Calvià. BOIB 24 de 23/02/23

 

Reglaments aprovats i vigents

Reglament del Servei de Menjar a Domicili de l'Ajuntament de Calvià. BOIB 41 de 03/04/2018

Reglament Orgànic Municipal Text consolidat Primera modificació BOIB 119 de 02.09.2021 Versió inicial. BOIB 32 de 16/03/2017

Reglament d'horts municipals de l'Ajuntament de Calvià. BOIB 76 de 11/06/22. Aprovat definitivament pel ple de 31/03/22

Reglament municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbil de turisme. (text consolidat) versió inicial). BOIB 95 de 06/07/2013 Primera modificació BOIB 46 de 06/04/21

Reglament que regula l'accés i ús del Centre Empresarial de Calvià. BOIB 17 de 06/02/2018

Reglament que regula l'us de les instal·lacions municipals en l'equipament juvenil Es Generador. BOIB 10 de 21/01/2010

Reglament regulador per a l'organització, instal·lació i muntatge de mercats periòdics i temporals al terme municipal de Calvià. (Text consolidat) Primera modificació BOIB 175 de 09/12/2004 Versió inicial BOIB 158 de 09/11/2004
Reglament de protocol, honors, distincions i cerimonial de l'Ajuntament de Calvià. BOIB 93 de 25/07/1996

Reglament de l'agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil de Calvià. BOIB 125 de 05/10/1995

Reglament de règim interior per als cementeris municipals del terme de Calvià. BOIB 40 de 23/03/21 Versió inicial. 28/07/1988

Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar Municipal de Calvià. BOIB 76 de 29/05/2012

Reglament del procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l’Ajuntament de Calvià. BOIB 16 de 06/02/2021

Reglament Municipal Regulador dels premis i condecoracions de la Policia Local de Calvià. Boib 156 d'11/11/21

Reglament de la carrera professional de l'Ajuntament de Calvià. Boib 107, de 13/08/22

Reglament per l'ús de les llengües oficials de l'Ajuntament de Calvià, BOIB 50 de 15.04.24.

 

Plans aprovats i vigents

Aprovació definitiva del pla d’emergència en previsió de sequera del terme municipal de Calvià. BOIB 46 de 14/04/2018

Aprovació definitiva del Pla de prevenció i gestió de residus de Calvià 2018-2020. BOIB 65 de 14/05/2019


ORDENANCES I REGLAMENTS DEROGATS

Ordenança municipal reguladora del registre especial de residents no habituals al municipi de Calvià. BOIB 152 de 17/10/2009. Decret derogació de l'ordenança. BOIB 117 de 23.09.2017Derogada.

Ordenança de participació ciutadana. BOIB 133 02/11/1993

Ordenança municipal de policia i bon govern de Calvià. BOIB 78 de 26/05/2015. Derogada per l'Ordenança per al foment de la convivència.

Ordenança reguladora de les subvencions per a finalitats d'adquisició d'habitatges al municipi de Calvià. BOIB 76 de 29/05/2004 Derogada per ordenança publicada al BOIB 143 de 14/10/06.

Ordenança municipal per a la defensa i conservació del patrimoni verd i catàleg d'arbres singulars del municipi de Calvià. BOIB 126 de 09/09/2008. Derogada per nova ordenança any 2021

Reglament de règim intern i funcionament dels horts urbans de l'Ajuntament de Calvià. BOIB 34 de 14/03/2019. Derogat per nou Reglament aprovat ple 31.03.22, publicat al BOIB 76 de 11/06/22

Derogació de l'ordenança reguladora dels criteris d'adjudicació, normes de funcionament i utilització dels pisos d'emergència social i habitatges socials i derogació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic d'aprofitament privatiu dels pisos d'emergència social i dels habitatges socials gestionats per l'Ajuntament de Calvià - BOIB nº 98, 15 de juliol 2023.

Reglament municipal de normalització lingüistica 25/05/1988. Derogat per Reglament per  l'ús de les llengües oficials, publicat BOIB núm. 50 de 16.04.24.


Pàgina revisada: juliol 2024