Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Javier
Tascón Piña

REGIDOR DEL PP

VUITÈ TINENT DE BATLE
DELEGAT D'ECONOMIA,
CONTRACTACIÓ I ESPORTS. REGIDOR DELEGAT DE LA ZONA DE SON CALIU

jtascon@calvia.com


 

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
Son Caliu
Es Generador (carrer Voranova, 8. Son Caliu)
Dimarts de 15:00h a 17:00h
Tel. cita prèvia: 971 139 101 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en el Sr. Javier Tascón Piña:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats.

Aquestes atribucions inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

Queden sota la dependència directa del Tinent de Batle d'Economia, Contractació i Esports:

- Serveis econòmics: Intervenció i Tresoreria
- Hisenda: Gestió pressupostària i comptable, rendes i exaccions municipals
- Serveis d'aprovisionament i contractació
- Servei d'Esports: Institut Calvianer de l'Esport (ICE)
- Manteniment d'instal·lacions esportives

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats de Javier Tascón Piña  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Nascut a Palma el 24 de setembre de 1970, és llicenciat en Ciències de l'Educació (Pedagogia) Especialitat: Organització i Tècniques Educatives. Professionalment, la seva trajectòria va començar com a president i entrenador del Club Natació Calvià, activitat que va desenvolupar al llarg de 26 anys, i que ha combinat amb feines relacionades amb la seva formació com a pedagog. Ha treballat, des de l’any 2005 i fins al 2023, a l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de l'Ajuntament de Calvià, primer com a coordinador general (fins al 2011) i després com a tècnic superior.

Informació revisada: abril 2024