Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 34/17

 SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES I OLIS PER A LES ESCOLES MUNICIPALS D'EDUCACIÓ INFANTIL DE L'IMEB

Plec de prescripcions tècniques (+)

Plec de clàusules administratives particulars (+)

Lloc: oficina IMEB - Ajuntament de Calvià, de dilluns a divendres, hàbils, de 9:00 a 14:00 hores, en qualsevol de les formes determinades en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Data límit de presentació de proposicions: el 14 de novembre de 2017 a les 14:00 h.

Les proposicions hauran d'incluir-se en un únic sobre (tancat), en els termes descrits en el PCAP.

Data d'inserció: 6 de novembre de 2017

Adjudicació (+)

Formalització: 18/12/2017