Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 21/15

Subministrament de productes d'alimentació per a les Escoles Municipals d'Educació Infantil de l'IMEB

Plec de Clàusules Administratives Particulars (+)

Plec de Prescripcions Tècniques (+)

Anunci BOIB núm. 11, de data 23 de gener de 2016 (+)


Presentació de proposicions a l'IMEB, de dilluns a divendres, de les 9 a les 14:30 hores. Data límit: 15ē dia natural a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el BOIB: 07/02/16 a les 14:30 hores.

Convocatòria a l'acte públic d'apertura del sobre nē2 (oferta econòmica). Dia: 29 de febrer a les 9:00 hores al despatx de la Presidenta de l'IMEB (Departament Cultura de l'Ajuntament de Calvià).

Adjudicació (+)

Formalització dels contractes dels lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6: 31 de març de 2016