Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Expedient de contractació en contractes menors. Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis. En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'informe de l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte. Així mateix es requerirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi d'existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.

L'Ajuntament de Calvià compta amb una INSTRUCCIÓ SOBRE L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA I ELS CONTRACTES MENORS on es defineix el procediment a seguir en l'execució de les despeses la base imposable sigui igual o superior a 1.000 euros. A efectes de publicitat, aquesta previsió es publica en el perfil del contractant, CONTRACTES MENORS / PRESSUPOSTOS per facilitar la major concurrència possible.