Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud d'exempciķ de l'IVTM per persones amb discapacitat

Estan exempts del pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica:

Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant pel que fa als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com pel que fa als destinats al seu transport.

En qualsevol cas, els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció no podran gaudir-ne per a més d'un vehicle simultàniament.

A aquests efectes, es consideren persones amb discapacitat les que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Procediment:
S'inicia a petició de la persona interessada o del seu representant legal, presentant la solˇlicitud pertinent en el Servei de Gestió tributària.

Cost del trāmit:
Cap

Documents a presentar:
- Formulari específic degudament emplenat (Model BF 01 a la seu electrònica)

Normativa aplicable:
- Ordenança Fiscal reguladora del IVTM.

- RDL 2/2004 per el que s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals