Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Factur@ electrònica

L'Ajuntament de Calvià mitjançant acord de Ple de la Corporació de data 27 d'octubre de 2014, va acordar la seva adhesió a la plataforma electrònica "FACe- Punt General d'entrada de Factures Electròniques" de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls a la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures del sector públic, aquesta normativa pretén agilitar els procediments de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i donar certesa de les factures existents pendents de pagament.

Des del dia 15 de gener de 2015, estan obligats a facturar electrònicament a l'Ajuntament tots els subjectes passius recollits en l'art. 4, paràgraf 1 de la Llei 25/2013, en concret:

a) Societats anònimes;
b) Societats de Responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquin de nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) Unions i interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulació hipotecari o Fons de garantia d'inversions.

En virtut de la potestat reglamentària conferida d'acord amb l'apartat segon d'aquest article, estan excloses de l'obligació de facturar electrònicament a aquest ajuntament les factures de fins a un import de 5.000 € impostos inclosos.

Les factures electròniques s'han d'ajustar al format estructurat "FACTURAE", versió 3.2.1, que es descriu mitjançant l'esquema XSD (XML Schema Definition) publicat en la pàgina WEB http://www.facturae.gob.es/. A més, la factura ha de signar-se electrònicament amb un certificat electrònic reconegut.

La plataforma FACe és accessible en l'adreça https://face.gob.es i des de la mateixa es poden remetre les factures electròniques a aquest Ajuntament. La relació de codis d'unitats FACe de l'Ajuntament de Calvià (Oficines Comptables, Unitats Tramitadores i Òrgans Gestors) pot consultar-se en l'apartat "Consulti el directori d'unitats FACe" en la mateixa plataforma (https://face.gob.es/ca/directorio/administraciones) i en el PDF accessible en la 'Informació Relacionada', més a baix en aquesta pàgina. És molt important la correcta codificació d'aquestes unitats per a la tramitació administrativa de les factures. Per a això el proveïdor ha de conèixer i reflectir correctament en la factura la unitat tramitadora (àrea municipal) que li ha encarregat el producte o servei i a la qual correspon la seva tramitació per al pagament.

Informació relacionada

Codis DIR 2020(Català) (33kb)