Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

SOLˇLICITUD D'INSTALˇLACIĶ DE LLOC EN MERCAT

Procediment:
El procediment a seguir és el següent:

A) Presentació d'instàncies. En el Registre General (Ajuntament de Calvià, C/ Julià Bujosa Sans, Batle, 1, 07184, Calvià, Mallorca, Illes Balears), o per qualsevol dels altres mitjans establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (Administració general de l'Estat, Govern de les Illes Balears, altres ajuntaments amb conveni, correus i ambaixades i consolats d'Espanya a l'estranger).

Termini de presentació. En el cas dels mercats periòdics, és sempre obert. La renovació de llicències s'ha de fer, amb caràcter general, durant els mesos de novembre i desembre. En el cas dels mercats artesanals temporals, s'obre el termini de presentació d'instàncies a partir de l'1 d'abril, tret que per decret de Batlia se n'estableixi qualsevol altre.

B) El Departament de Comerç contacta amb les persones prèviament seleccionades per participar en els mercats, atenent als criteris establerts en el reglament regulador o en els decrets de Batlia que es dictin en desenvolupament d'aquest.

C) Presentació de tota la documentació requerida. Per als mercats periòdics, la documentació a presentar serà la següent:

a. NIF si és persona física, o documentació que en justifiqui la condició i representació legal que ostenti, en cas de persona jurídica.

b. Alta de l'impost d'activitats econòmiques.

c. Relació nominal del personal que ha d'atendre la mercialització o administració del lloc de venda, amb expressió de la relació laboral existent i la seva justificació.

d. Estar d'alta i al corrent de pagament en el règim general de la Seguretat Social o règim especial d'autònoms, segons el cas.

e. Declaració justificada de la naturalesa de les activitats comercials a realitzar on s'expressi l'origen de les mercaderies en el cas de ser productes manufacturats.

f. Rebut acreditatiu del pagament de la taxa o preu públic, en cada moment vigent, per ocupació de via pública i d'altres aplicables.

g. En cas d'estrangers, no membres de la Comunitat Europea, hauran d'acreditar estar en possessió del permís de residència i treball per compte propi segons la legislació vigent.

h. Acreditació d'estar en possessió d'una pòlissa d'assegurança de

responsabilitat civil en vigor.

Per als mercats artesanals la documentació varia en funció del tipus d'activitat. El Departament de Comerç ha de comunicar a l'interessat quina ha de presentar.

D) Pagament de taxes. Els interessats en el mercat periòdic paguen taxes segons el detall següent:

* Tramitació de l'expedient administratiu. Import de la taxa: 72,10 euros.

* Emissió del carnet o cartó (o duplicats). Import de la taxa: 6,00 euros.

* Recollida i eliminació de fems. Import de la taxa: 91,15 euros per any i lloc.

* Ocupació de sòl públic. Import de la taxa: 3 euros o 0,20 euros per dia i lloc, depenent del Mercat.

Per als mercats artesanals l'import de les taxes varia segons l'activitat. A títol orientatiu, s'ha de cobrar:

* Mims, estàtues, clowns, malabaristes, músics i similars han d'abonar la taxa per tramitació de l'expedient administratiu i l'emissió del corresponent justificant a manera de carnet.

Import de la taxa: 78,10 euros.

* Els grups musicals han d'abonar, a més de l'anterior, l'ocupació de sòl públic, segons els dies per setmana que exerceixin l'activitat i el període que ocupin el lloc de venda. Import de la taxa: 3 euros per dia.

* La resta d'activitats han d'abonar, a més de l'anterior, la part proporcional de la taxa de recollida i eliminació de fems. Import de la taxa: 266,20 euros per al període comprès entre l'1 de maig i el 31 d'octubre, set dies per setmana.

El pagament de taxes només ha d'efectuar-se una vegada sentada tota la documentació i té la consideració d'autorització provisional per ocupar el lloc de venda mentre s'emet i notifica el decret de Batlia i el carnet acreditatiu. En cas de pèrdua o duplicat del carnet, s'ha d'abonar la quantitat de 6 euros.

E) Lliurament de l'acreditació. Aquesta ha de colˇlocar-se sempre en lloc visible i ha de presentar-se a petició de qualsevol persona al servei de l'Ajuntament de Calvià que la requereixi.