Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvālues)

Aquest impost grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es posa de manifest a conseqüència de transmetre la propietat per qualsevol títol o de constituir o transmetre qualsevol dret real del gaudiment limitatiu del domini.

Tindran la consideració de terrenys de naturalesa urbana en sòl urbà susceptible d'urbanització, els urbanitzables programats o urbanitzables no programats -des del moment en què s'aprovi un programa de actuació urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat voravies i que comptin, a més a més, amb clavegueram, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimenten els terrenys que tenguin la consideració de rústic, a l'efecte de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència, s'entén subjecte a l'increment de valor que experimenten els terrenys que han de tenir la consideració d'urbans a efecte de l'esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que estigui o no previst d'aquesta manera en el Cadastre o en el Padró. A l'efecte d'aquest impost, està subjecte a l'increment de valor que experimenten els terrenys integrats en els béns immobles, classificats com a de característiques especials a efectes de l'impost sobre béns immobles.

Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels actes següents:

  1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a favor seu i en pagament de les quals es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en el pagament dels seus deures comuns.
  2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

Usuaris del servei:
Ho podrà sol·licitar la persona interessada o el seu representant legal.

Drets que atorga:
Compliment d'una obligació tributària.

Declaració de transmissió

Model de representació

Instruccions per a la declaració de l'impost