Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Situacions anteriors

Alta direcció i eventuals legislatura 2019-2023

El número, característiques i retribucions del personal eventual serà determinat pel Ple de cada Corporació, al començament del seu mandat(Article 104 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local). El Ple de la corporació municipal en sessió celebrada el 20 de juny de 2019 va aprovar el nombre, característiques i retribucions dels llocs de treball reservats al personal eventual. En sessió plenària celebrada el 30 de novembre de 2022 es va aprovar la modificació del nombre, característiques i retribucions dels llocs de treball reservats a personal eventual per a 2023.

PERSONAL EVENTUAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ  2019-2023

PERSONAL D'ALTA DIRECCIÓ 2019-2023

DIRECTORS I DIRECTORES GENERALS NO EVENTUALS 2019-2023

PERSONAL EVENTUAL I PERSONAL D'ALTA DIRECCIÓ QUE VA CESSAR EN EL SEU LLOC DE TREBALL ABANS DE FINALITZAR LA LEGISLATURA

 

Alta direcció i eventuals legislatura 2015-2019

- PERSONAL EVENTUAL DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ  2015-2029

 • CAP DE GABINET DE BATLIA: ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ
 • DIRECTOR GENERAL SERVEIS GENERALS I SEGURETAT: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BALLESTA
 • DIRECTORA GENERAL DESENVOLUPAMENT SOCIAL I EQUITAT: ANA PÉREZ CASTILLO
 • DIRECTOR GENERAL PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT: JUAN RECASENS OLIVER
 • DIRECTOR GENERAL DE TURISME, COMERÇ I LITORAL: JAVIER PASCUET DE LA RIVA
 • RESPONSABLE DE PROTOCOL, ACTES I ESDEVENIMENTS: ALICIA GARCÍA SÁNCHEZ
 • RESPONSABLE DE PREMSA: PILAR CALATAYUD SALVADÓ
 • RESPONSABLE DE CIUTADANS ESTRANGERS: DOLINA REYNOLDS
 • RESPONSABLE DE COMERÇ I ACTIVITATS: GUILLEM CAPÓ PALOU
 • RESPONSABLE DE CULTURA: CARLOS MUÑOZ TORO
 • RESPONSABLE DE GABINET DE BATLIA, AGENDES TRANSPARENTS I DINAMITZACIÓ ZONES: LUISA ZIAN SÁNCHEZ
 • RESPONSABLE D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I INTERNACIONALS, PISTA D'ATLETISME I SUBVENCIONS DE L'ICE: JAIME THOMÁS CALAFAT

- PERSONAL D'ALTA DIRECCIÓ 2015-2019

 • GERENT INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES (IMEB): CECÍLIA VALLS CABOT
 • GERENT LLAR DE CALVIÀ: MARÍA DEL CARMEN PÉREZ BLASCO
 • GERENT INSTITUT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ (IFOC): DARIO ESPALLARGAS LLABRÉS
 • GERENT CALVIA 2000 I NETEGES COSTA CALVIÀ: SONIA MORAGUES BOTEY
 • DIRECTORA DE L'OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DE CALVIÀ (OMT): ELENA MONTEJO FUENTES
 • GERENT INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS (ICE): JOAN AMENGUAL REINÉS
 • GERENT SA SOCIETAT: SANDRA SEDANO COLOM

- GERENT MUNICIPAL I DIRECTORS/ORES GENERALS NO EVENTUALS  2015-2019

 • GERENT MUNICIPAL: CRISTÓBAL MILÁN MATEU
 • DIRECTOR GENERAL URBANISME, HABITATGE I MEDI AMBIENT: JAUME CARBONERO MALBERTI
 • DIRECTORA TÈCNICA DE MOBILITAT, VIES I OBRES I MANTENIMENT: ROSA PATRICIA FRANCO MARTÍ
 • DIRECTOR GENERAL D'INSPECCIONS, INFRACCIONS I ACTIVITATS: JAVIER MONTEJO FUENTES

- Personal eventual i personal d'alta direcció que varen cessar en el seu lloc de treball abans de finalitzar la legislatura

 • JUAN ANTONIO MARCOS GUTIÉRREZ director general de PARTICIPACIÓ I JOVENTUT fins dia 15 d'agost de 2016.
 • JAIME FAR JIMÉNEZ director general de TRIBUTS fins dia 21 de novembre de 2016.
 • CARLOS MUÑOZ TORO director general de CULTURA fins dia 31 de desembre de 2016.
 • JAUME NADAL MIR director general de COMERÇ I ACTIVITATS fins dia 10 de febrer de 2017.
 • ANTONI SITGES CASALS gerent ICE fins dia 10 de febrer de 2017.
 • JAIME TOVAR JOVER director general de TRANSPARÈNCIA I INNOVACIÓ A L'ADMINISTRACIÓ fins dia 30 de juny de 2017.
 • MIGUEL ÁNGEL SAGRERA CLOTA coordinador tècnic de MOBILITAT, VIES I OBRES I MANTENIMENT fins dia 16 d'octubre de 2017.
 • MARIA JOSÉ SUASI AMENGUAL gerent DE LLAR DE CALVIÀ fins dia 22 d'octubre de 2017.
 • JAIME FAR JIMÉNEZ director de l'OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS DE CALVIÀ fins dia 15 de gener de 2018.
 • MARCOS PECOS QUINTANS, Director General d'ESPORTS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS fins dia 22 de febrer de 2018.
 • JOSÉ FRANCISCO GIMÉNEZ SÁNCHEZ director general de PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT fins dia 28 de febrer de 2018.
 • JUAN RECASENS OLIVER, responsable de MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL fins dia 9 de març de 2018.
 • JUAN MESQUIDA FERRANDO director general de TURISME, COMERÇ I LITORAL fins dia 6 de juliol de 2018.

Informació revisada: juliol 2023