Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Juan Antonio Amengual Guasp

BATLE DE CALVIÀ (PP) 
batlia@calvia.comFUNCIONS
Les funcions del batle de Calvià vénen recollides en el Reglament Orgànic Municipal, en la secció primera, capítol primer, títol tercer. El batle presideix la corporació, dirigeix el Govern i l’administració municipals, i presideix les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal de caràcter col·legiat. 

Ha de donar compte de manera succinta a la corporació, a cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat des de la darrera sessió plenària ordinària perquè els regidors i regidores coneguin el desenvolupament de la gestió municipal i puguin exercir la labor de control i fiscalització que els atorgui la legislació bàsica de règim local.

Podrà delegar l’exercici de les atribucions que la legislació bàsica de règim local considera delegables, a la Junta de Govern Local, en els i les tinents de batle i en els  i les regidors i regidores.
Les seves decisions s’han de materialitzar formalment mitjançant decrets o resolucions de Batlia.

Podrà crear, per decret, comissions de treball la finalitat de les quals sigui l’estudi preliminar de temes concrets, assessorar a la Batlia, als regidors i regidores o la Junta de Govern Local en l’exercici de les seves delegacions, o altres temes d’interès del Govern municipal. Ha de regular la denominació, la finalitat, la composició, el règim de sessions, la forma de convocatòria i altres formes de funcionament de les comissions de treball, en el decret de creació. 

RETRIBUCIÓ
71.100,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 5.078,57€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 10.157,14€ bruts. Aprovat en el ple extraordinari de dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de bens, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats del batle de Calvià  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Va néixer el 27 de maig de 1969 a Palma. És diplomat en Turisme i Màster en Administració d'Empreses, especialitat de finances, per la Universitat de les Illes Balears. La seva trajectòria professional s'inicià com a director d'hotel, entre els anys 1994 i 2009 i continuà com a consultor turístic, activitat que ha desenvolupat des del 2010 i fins avui. És un gran aficionat al triatló (natació, ciclisme, curses) així com al senderisme.

Informació revisada: abril 2024