Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Subvencions a associacions juvenils

En el BOIB Núm. 159 de dia 8 de desembre de 2022, s'ha publicat la Convocatòria i bases reguladores de subvencions destinades a associacions juvenils, constituïdes i registrades en el registre municipal de Calvià, associacions juvenils en procés de constitució o associacions amb almenys un 50% dels socis/as residents en el municipi de Calvià i amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys.

Les subvencions estan dirigides a col·laborar amb les associacions juvenils per al finançament de les despeses dels mesos de setembre de l'exercici de 2022 a desembre l’exercici de 2023.

Poden ser objecte de les ajudes les despeses corrents suportades al llarg dels mesos de setembre de l'exercici de 2022 a desembre l’exercici de 2023.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes bases les associacions o entitats juvenils que, tenint domicili social al municipi de Calvià, compleixi algun dels següents requisits:

- Estar inscrita al Registre Municipal d'Entitats de Calvià com a Associació Juvenil, Federació d'Associacions Juvenils, Secció Juvenil d'altres Entitats i Grups de Corresponsals Juvenils, que tinguin reconeguts als seus Estatuts d'autonomia funcional, organització i govern propi per als assumptes específicament juvenils.
- Estar inscrita al Registre d'Associacions del Municipi de Calvià i, no sent Associació Juvenil, Federació d'Associacions Juvenils, Secció Juvenil d'altres Entitats i Grups de Corresponsals Juvenils, que tinguin reconeguts als seus Estatuts d'autonomia funcional, organització i govern propi per als assumptes específicament juvenils, comptar amb almenys un 50% dels seus socis i/o sòcies siguin residents al municipi de Calvià i amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys.
- Associacions juvenils que estan en procés de constitució com a associació juvenil del Municipi de Calvià. Per fer-ho, han d'aportar l'acta fundacional i els estatuts de l'associació o com a mínim l'esborrany d'aquests documents. A més, en cas de disposar de la sol·licitud d'inscripció al Registre, caldrà adjuntar-la o qualsevol altre document que permeti comprovar que l'associació està en tràmit de constitució.

El límit màxim de l'ajuda que s'atorga és de mil euros (1.000,00€) per associació juvenil, sense que en cap cas es puguin subvencionar més despeses corrents, amb un límit màxim de cinc mil euros (5.000,00€).

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears: 28 de desembre de 2022

Per obtenir la subvenció, el sol·licitant ha de presentar la documentació següent, en el format normalitzat que es facilita:

  1. Sol·licitud de subvenció (Annex I). La sol·licitud de les actuacions a subvencionar s'ha de presentar degudament emplenada i signada pel representant de l'entitat segons el model que s'adjunta.
  2. Declaració de documentació ja presentada (Annex II) No cal presentar la documentació que ja hagi estat presentada a l'Ajuntament si es fa constar a l'Annex II aquesta circumstància.
  3. Sol·licitud de transferència bancària (Annex III). Certificat bancari del compte corrent de l'entitat, en el qual s'ha de fer, si escau, el pagament de la subvenció. (En cas que l'entitat disposi de compte corrent, en cas contrari es realitzarà el pagament mitjançant xec bancari nominatiu). L'Annex III no és necessari en cas que l'Ajuntament ja disposi d'aquestes dades.
  4. Relació de despeses de béns per a les quals se sol·licita la subvenció, així com la seva quantificació (Annex IV). En cap cas no es podrà sol·licitar el pagament duplicat del mateix bé o assegurança. 

En cas que la documentació no estigui actualitzada, la persona beneficiària serà requerida en el termini improrrogable de 10 dies hàbils per aportar-la, sent la seva aportació condició prèvia per efectuar el pagament de la subvenció.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que les acompanyi, s'han de presentar a través del Registre Electrònic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià o pels mitjans a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (registre electrònic, oficines de correus, oficines d'assistència en matèria de registres o qualsevol altre que estableix les disposicions vigents).

En cas de presentar la sol·licitud i la documentació a dependències que no siguin de la corporació, per assegurar la presentació en termini, s'ha de remetre la documentació escanejada, dins del termini de presentació de sol·licituds, a l'adreça electrònica següent: juventud@calvia.com

Es pot accedir a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Calvià a través del següent enllaç: https://seuelectronica.calvia.com/

Les sol·licituds han d'anar adreçades al Servei de Joventut de l'Ajuntament de Calvià.

Pàgina actualitzada 2022-12-16