Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ajornament i fraccionament de pagaments


Responsable del tractament

 • Identitat: Ajuntament de Calvià. NIF: P0701100J, amb domicili en C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila, Illes Balears.
 • Telèfon: + 34 971 139 100.
 • Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@calvia.com

Finalitat del tractament

 • Finalitat: Tramitar i gestionar la seva sol·licitud d'ajornament del deute tributari
 • Terminis de conservació: Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació de l'Ajuntament.

Legitimació

La base del tractament és l'article 6.1 c) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Destinataris
No estan previstes comunicacions de dades a tercers excepte obligació legal, ni transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

Drets

Les persones interessades tenen dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament de Calvià està tractant les seves dades personals.
 • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas sol·licitar la supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessitats per a les quals van ser recaptats.
 • Sol·licitar en determinades circumstàncies:
 • La limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas seran conservats per l'Ajuntament de Calvià per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • L'oposició al tractament de les seves dades, i en aquest cas, l'Ajuntament de Calvià deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, inclòs el tractament de les seves dades per a decisions individuals automatitzades.
 • La portabilitat de les dades perquè siguin facilitats a la persona afectada o transmesos a un altre responsable, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Els drets podran exercitar-se mitjançant escrit davant l'Ajuntament de Calvià amb adreça C/ Julià *Bujosa Sans, *batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila (Illes Balears) indicant en l'assumpte Ref. Protecció de Dades, enviant un correu al Delegat de Protecció de Dades a dpd@calvia.com o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament

Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid – Seu electrònica:  sedeagpd.gob.es, amb caràcter previ podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament enviant un correu a dpd@calvia.com

 

Informació revisada: gener 2023