Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Activitat privada i indemnitzacions

RESOLUCIONS QUE AUTORITZEN L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT PRIVADA EN CAS DE CESSAMENT D'ALT CÀRREC DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ
El 20 d'abril de 2015 va entrar en vigor la Llei 3/2015, de 30 de març, en l'article 15 "Limitacions a l'exercici d'activitats privades amb posterioritat al cessament", regula l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, i introdueix mecanismes que garanteixin que l'actuació dels titulars dels llocs de major responsabilitat dins de l'Administració General de l'Estat, això és, els membres del Govern i els alts càrrecs de la mateixa, s'ajusti als més rigorosos principis de prevenció i gestió dels conflictes d'interessos.

L'Ajuntament de Calvià no ha concedit cap autorització de l'exercici de l'activitat privada en cas de cessament d'alt càrrec durant els anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

INDEMNITZACIONS PERCEBUDES, SI ESCAU, PER ABANDÓ DEL CÀRREC
De conformitat amb el previst en l'article 11 del Reial Decret 1382/1985, d'1 d'agost pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció, quan el contracte s'extingeix per desistiment de l'empresari comunicat per escrit, l'alt directiu tindrà dret en aquests casos a les indemnitzacions pactades en el contracte, i mancant pacte, la indemnització serà equivalent a 7 dies del salari en metàl·lic per any de servei amb un límit de 6 mensualitats.

L'Ajuntament de Calvià, no ha concedit cap indemnització durant els anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Pàgina revisada: gener 2023