Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Famílies nombroses

PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES NOMBROSES 2023

Què és?

És el programa que reuneix les bonificacions i descomptes que ofereix l'Ajuntament de Calvià a les famílies nombroses del municipi.

Com puc obtenir el títol de família nombrosa?

La competència del reconeixement i expedició del títol de família nombrosa, en el cas de Mallorca, la té el Consell Insular de Mallorca a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

Requisits per tramitar el títol de família nombrosa

Tipologies de famílies nombroses

Tràmit i preguntes freqüents

El títol oficial de família nombrosa es tramita davant l'IMAS. La documentació es pot presentar en les oficines de l'IMAS o a través del registre general de l'Ajuntament de Calvià.

Bonificacions i descomptes 2023

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Les famílies nombroses tenen dret, amb sol·licitud prèvia feta en termini (del 2 de gener al 31 de desembre de l'any anterior), a les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 90 % de la quota de l'IBI si el seu valor cadastral en el 2021 no supera els 193.900 €.
 2. Bonificació del 25 % de la quota de l'IBI si el valor cadastral en el 2021 es troba entre els 193.901 i els 268.800 €.

Requisits:

 • La propietat de l'immoble ha de figurar a nom del titular o titulars de la família nombrosa.
 • L'immoble ha de constituir l'habitatge familiar (tots els membres de la unitat familiar han d'estar empadronats en aquest habitatge). Si es compleixen els requisits, és molt important que es tingui en compte el termini fixat per fer la sol·licitud, ja que, amb la darrera modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, aquesta s'ha de fer l'any anterior.

En el web municipal es pot obtenir i emplenar el model d'instància habilitat a aquest efecte per a les persones que hi estiguin interessades. En l'imprès de sol·licitud s'ha d'identificar el bé immoble mitjançant la referència cadastral.

Les persones que en l'exercici 2021 ja tinguessin concedida la bonificació de l'IBI per família nombrosa, veuran prorrogada de manera automàtica aquesta bonificació pel temps en què es continuïn complint els requisits.

2. INSTITUT CALVIANER D'ESPORTS (ICE)

L'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals contempla bonificacions en dos conceptes

 • Carnet d'abonament
  • Per a persones empadronades a Calvià: 60,72 % de descompte. Preu per persona en abonament de família nombrosa: 38,46 €/any.
  • Per a persones no empadronades a Calvià: 18,36 % de descompte. Preu per persona en abonament de família nombrosa: 197,88 €/any.
 • Altres serveis esportius: tindran un descompte del 15 % que, a partir del tercer fill o filla, serà del 25 % en els preus aprovats en l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals. Aquests descomptes s'apliquen únicament a serveis esportius, no al lloguer d'instal·lacions esportives. Els clubs esportius que tinguin quotes per serveis esportius no regularitzades en l'ordenança no estan obligats a aplicar aquests descomptes.

3. SERVEIS D’AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM

En cas de disposar de comptadors individuals, la quantia de la taxa es reduirà de la següent forma:

 • Famílies nombroses generals: 10 % de descompte sobre la quota de consum.
 • Famílies nombroses especials: 15 % de descompte sobre la quota de consum.

Les famílies abonades que compleixin els requisits corresponents poden sol·licitar l'aplicació de les citades reduccions mitjançant un escrit dirigit a l'entitat subministradora, acreditant que la persona abonada és titular de família nombrosa i adjuntant la següent documentació:

 • Fotocòpia del títol corresponent, amb vigència en l'exercici de la sol·licitud.
 • Còpia del darrer rebut liquidat.
 • Certificació expedida per l'Ajuntament que acrediti que tots els membres de la unitat familiar resideixen en l'habitatge objecte de la sol·licitud de benefici fiscal.

La reducció serà d'aplicació en el període de liquidació bimestral següent a la data de sol·licitud. L'aplicació de les citades reduccions tindrà efecte durant totes les facturacions de l'any en què se sol·licita. Per poder continuar amb l'aplicació de les reduccions en el següent any, ha de ser formulada, anualment, nova sol·licitud, des del dia 2 fins al 31 de gener de cada any, aportant-hi la documentació requerida, sempre que subsisteixin els requisits exigits. En cas que no es faci la sol·licitud o que aquesta es faci fora de termini, deixarà d'aplicar-se la reducció.

L'imprès de sol·licitud (taxes de servei d'aigua i clavegueram, sol·licitud de tarifes reduïdes) es pot obtenir en cada concessionari, en el registre de l'Ajuntament i en el web municipal.

4. IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)

Servei d'Aules d'Estiu

Les famílies nombroses que participen en el Servei d'Aules d'Estiu que tenen lloc en els centres educatius públics durant els mesos de juliol i agost tindran accés preferent. Si es tracta de famílies nombroses residents en el municipi de Calvià, que aportin el llibre de família nombrosa, obtindran una aportació addicional de 10 € per mes o 15 € per quinzena per cada fill o filla matriculat o matriculada.

Centres de Reforç Educatiu de Calvià (CREC)

Els fills i filles de les famílies nombroses que necessitin acudir als centres de reforç educatiu tenen accés preferent en el servei d'estiu. Més informació sobre el recurs aquí.

Proves de selecció de personal de l'IMEB

S’ha d'aplicar als membres de famílies nombroses una reducció de la quota del 50 %.

5. PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL D'EQUIPAMENT JUVENIL ES GENERADOR

Les tarifes relatives als cursos i tallers juvenils s'han de reduir en un 50 % per a les persones residents de Calvià quan la persona obligada al pagament sigui membre de família nombrosa.

6. CULTURA

Escola de Dansa i Interpretació

Les famílies nombroses poden obtenir un descompte del 50 % en les activitats de l'Escola de Dansa i Interpretació.

Escola de Música

Qualsevol membre de la família nombrosa que es matriculi en activitats musicals municipals no reglades pot optar a les següents bonificacions:

 1. Bonificació del 10 % per a famílies nombroses generals.
 2. Bonificació del 25 % per a famílies nombroses especials.

Activitats en centres escènics

Les famílies nombroses poden obtenir el descompte del 25 % en totes les activitats culturals organitzades directament pels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Calvià a la Sala Palmanova, al Casal de Peguera i al Teatre de Sa Societat.

Serveis Municipals de Formació i d’Activitats Musicals

Hi obtindran una bonificació del 10 % les famílies nombroses generals i del 25 % les famílies nombroses especials, en cursos de formació i en la realització d’actuacions musicals de la Banda Municipal de Música de Calvià, el Cor de Calvià, l’Escola de Ball de Bot de Calvià, l’Escola Municipal de Música de Calvià Josep Rubio Amengual,  Gegants i gegantes de Calvià, Caparrots i Xeremiers.