Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Col·lecció Valldargent

COL·LECCIÓ «Valldargent» 

La col·lecció «Valldargent» es va crear l'any 1997 per publicar treballs de recerca i d'investigació relacionats amb els diversos aspectes que conformen la realitat de Calvià. Després d'uns anys d'interrupció, el 2018 el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Calvià, en el marc del seu projecte global de literatura, va reprendre l'edició de la col·lecció amb nous números.

«Valldargent» vol ser una eina que promogui la investigació i el coneixement sobre Calvià i la seva gent, amb la mirada posada en el passat i en el present, però sense deixar de banda la visió de futur. 

 

 TÍTOLS PUBLICATS 

   Impacte sociocultural del  turisme a Calvià
   Maria del Camí Vich i Coll   
   Col·lecció «Valldargent», 1
   1997 ISBN: 84-921331-8-X

Guanyador de la primera edició dels Premis rei  En Jaume d'Investigació (1996), aquest estudi  analitza de quina manera el turisme ha alterat la vida diària i els costums de la població de Calvià a partir dels diferents impactes que hi ha provocat: en l'estructura demogràfica, en les formes i tipus d'ocupació, i en els valors i la cultura.

  

 

 

 

   L'antiga església de Calvià
   Antoni Vicens i Batle
   Col·lecció «Valldargent», 2
   1998 ISBN: 84-921331-9-8

Història de la primitiva església de Calvià, des dels orígens fins que va ser enderrocada el 1867 per bastir en el seu lloc l'actual temple. L'estudi fa un recorregut per l'evolució arquitectònica de l'edifici, amb les diverses reformes i ampliacions que s'hi feren al llarg dels segles. El darrer capítol tracta dels vestigis arquitectònics i de les restes d'imatgeria i pintures de la vella església que es conserven actualment. 

 

 

 

 

   Els malnoms des Capdellà
   Catalina Servera Jiménez
   Col·lecció «Valldargent», 3
   1998 ISBN: 84-95065-76-2

Recull dels malnoms tradicionals de la població des Capdellà. L'autora en fa una classsificació temàtica (noms de lloc, de persona, d'animals, d'oficis, etc.) i n'esbrina l'origen etimològic a partir de la consulta d'obres de referència (el Diccionari català-valencià-balearEls llinatges catalans de Francesc de Borja Moll o el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines).  


    

   Derecho Balear, inmigración y Turismo de masas en Calvià
   Ángel C. Navarro Sánchez 
   Col·lecció «Valldargent», 4
   1998 ISBN: 84-95065-77-0

Aquesta obra estudia la pluralitat jurídica en què es mouen els ciutadans de Calvià en el camp del dret privat. El turisme i les onades immigratòries que aquest fenomen social ha provocat durant els darrers cinquanta  anys han significat l'establiment al nostre municipi d'una gran diversitat pel que fa als orígens dels veïns, que l'autor del llibre aborda centrant-se en les relacions econòmiques entre cònjuges, en les herències i en altres supòsits jurídics de les relacions entre particulars. 

 

 

 

 

   La ceràmica superficial d'importació del Puig de sa Morisca
   Carles Quintana Abraham 
   Col·lecció «Valldargent», 5
   2000 ISBN: 84-95065-87-8

L'autor analitza en aquesta obra les produccions ceràmiques d'importació preislàmiques localitzades durant les campanyes d'excavació del puig de sa Morisca dirigides pel doctor Víctor Guerrero en els anys 90 del segle XX, prospeccions que li permeten copsar la rellevància del jaciment i del seu hinterland durant les fases finals del món talaiòtic. L'anàlisi dels materials trobats que aquí en fa Carles Quintana ajuda a aclarir i a comprendre millor certs aspectes de la societat i de l'economia de l'illa de Mallorca  abans de la conquesta romana. 

 

 

 

 

   Vida i obra del compositor mossèn Pere Josep Cañellas (Calvià 1845-1922)
   Bàrbara Pallicer Barceló i Joan Pons Payeras
   Col·lecció «Valldargent», 6
   2000 ISBN: 84-95065-85-1

Biografia del músic i capellà Pere Josep Cañellas, estructurada en dues parts. En la primera, el capellà mossèn Joan Pons narra, il·lustrant-la amb informació inèdita, la trajectòria vital del personatge. En la segona, la musicòloga i clarinetista Bàrbara Pallicer analitza, a partir dels aspectes més destacables de les seves composicions, la manera de fer música del compositor calvianer. 

 

   

 

 

    Es Capdellà i la seva església 
    Ramon Serra Isern 
    Col·lecció «Valldargent», 7
    2002 ISBN: 84-95065-78-9

Aquesta obra del capellà Ramon Serra fa un recorregut per les vicissituds de l'església de Nostra Senyora del Carme des Capdellà, des dels seus orígens com a oratori en el darrer terç del segle XVIII, passant per l'etapa com a vicaria in capite a partir del segle XIX, i fins a esdevenir parròquia. Prenent com a fil conductor la relació dels capellans, beneficiats i vicaris que ha tingut el temple, l'autor va narrant els esdeveniments més importants de l'església i alhora també els del poble des Capdellà. 

 

 

 

 

   Aproximació a la toponímia i l'antroponímia de Calvià (vol. I) 
   Josep Noguerol i Mulet
   Col·lecció «Valldargent», 8
   2002 ISBN: 978-84-95065-05-6 (obra completa) 
                         978-84-95065-06-3 (primer volum)

En el primer volum d'aquesta obra dedicada a l'onomàstica de Calvià, l'autor traça una visió històrica de l'evolució dels topònims i antropònims que ha pogut documentar a partir de l'anàlisi de les fonts arxivístiques, cartogràfiques i bibliogràfiques, amb un capítol dedicat a l'estudi interpretatiu de la toponímia històrica documentada. El llibre va il·lustrat amb dibuixos de Biel Bonnín. 

 

 

 

 

   Aproximació a la toponímia i l'antroponímia de Calvià (vol. II) 
   Josep Noguerol i Mulet
   Col·lecció «Valldargent», 9
   2002 ISBN: 978-84-95065-05-6 (obra completa) 
                         978-84-95065-07-0 (segon volum)

Aquest segon volum de l'obra de Noguerol és un recull de la microtoponímia de les possessions del terme municipal de Calvià, il·lustrat amb mapes i dibuixos de Biel Bonnín i confegit a partir de les entrevistes que l'autor va fer a amos de possessió, missatgers, pastors, etc., persones que coneixen pam a pam el territori objecte d'estudi. El volum inclou un capítol dedicat al comentari dels topònims i una relació alfabètica de tots els noms de lloc recollits. 

 

   

 

 

  Calvià i l'Arxiduc  
 
Antoni Pallicer Pujol
 
Col·lecció «Valldargent», 10
  2019 ISBN: 978-54-95065-10-0  

Encara que no va visitar mai Calvià, l'arxiduc Lluís Salvador hi té  diversos lligams que l'autor del llibre, Antoni Pallicer, des d'una veu personal, que traspua una forta admiració envers el noble  austríac, es proposa de posar de relleu. Així, un capítol va dedicat  a les descripcions que l'Arxiduc va fer del municipi en la seva magna obra, el Die Balearen, i a les rondalles que recollí per l'encontrada.  Un segon capítol destaca alguns fets o «motius», com en diu l'autor,  que connecten les terres calvianeres, directament o indirecta, amb  l'il·lustre aristòcrata: el Pi dels Montcada, la Vil·la Palmieri de Peguera i el carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador. El llibre es clou amb un capítol  dedicat a la relació entre el turisme i l'Arxiduc que posa en relleu la qualitat del personatge com a ecologista «avant la lettre». Finalment, cal destacar que l'estudi de  Pallicer inclou tots els gravats sobre Calvià que va publicar l'Arxiduc. 

 

 

 

  Excursión histórica por Calviá   
  Joan Seguí i Rodríguez
  Col·lecció «Valldargent», 11
  2020 ISBN: 978-84-95065-17-9  

Obra del menorquí Joan Seguí i Rodríguez (Maó, 1847-1891) que va publicar en diversos lliuraments al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana de 1885 a 1887 i que, posteriorment, reuní en un fullet i publicà, significativament, sota el títol Contribución al estudio de la Conquista de Mallorca por Jaime I de Aragón. L'obra tracta sobre els fets de la Conquesta que s'esdevingueren a Calvià i ho fa amb una metodologia consistent a contrastar el que en diuen les cròniques i els llibres d'història amb l'anàlisi in situ de l'orografia, del terreny i del paisatge on tingueren lloc els combats, tot a través d'una mirada d'estrateg militar, atès que Seguí havia fet la carrera de les armes i participà en la darrera guerra carlina. També hi analitza amb ulls crítics les llegendes de la Pedra Sagrada i del Pi dels Montcada. El llibre, però, va més enllà i constitueix també una descripció de com era bona part del municipi de Calvià a mitjan segle XIX. Tot plegat, la publicació de Seguí és una aportació important, per innovadora i original, a la historiografia de la Conquesta de Mallorca i, en concret, als fetsque tingueren lloc en terres de Calvià. El llibre porta un estudi preliminar de l'historiador Agustí Aguiló que contextualitza l'obra i l'autor.

 

  Calvià al setmanari «Foch y Fum»   
  Manel Suárez Salvà
  Col·lecció «Valldargent», 12
  2021 ISBN: 978-84-95065-21-6  

El setmanari Foch y Fum, publicat de 1917 a 1936, fou una publicació d’esquerra radical, anticlerical i anticaciquista, defensora de les idees republicanes i de les classes populars, i ariet crític contra el poder i els poderosos. Fou fundat i dirigit per Jordi Martí Rosselló (Palma, 1891-1973), més conegut com «es Mascle Ros». Els col·laboradors de Calvià i des Capdellà del setmanari foren nombrosos i hi deixaren escrits molts d'articles que retraten la societat calvianera d'aleshores. Manel Suárez ha recollit i posat al nostre abast tot aquest valuós material, que estructura a partir d'una introducció general contextualitzadora i de la transcripció del text literal dels articles, classificats per blocs temàtics (política local, societat, oci, església, cinema...). El conjunt esdevé un fresc excepcional dels calvianers i capdellaners d'aquell temps: com treballaven, com estimaven, com festejaven, com es divertien, com defensaven els seus ideals polítics... En definitiva, una valuosa crònica social del Calvià d'inicis del segle XX. 

 

 

  La marina de Calvià: les torres de defensa i d'aguait   
  Àngel Aparicio i Pasqual
  Col·lecció «Valldargent», 13
  2021 ISBN: 978-84-95065-23-0

Si bé les antigues torres de defensa del litoral de Calvià ja han estat tractades en diverses publicacions des d'un vessant patrimonial,  aquest estudi d'Àngel Aparicio, especialista en el sistema defensiu històric de Mallorca, va més enllà i ofereix una perspectiva completa i contextualitzada històricament de la construcció i evolució de les torres i talaies d'aguait. L'autor ha pouat en els arxius històrics i militars i n'ha tret una ingent quantitat de notícies i referències que documenten, aclareixen i completen el coneixement que fins ara teníem d'aquestes construccions. Per emmarcar l'estudi, el llibre inclou una visió diacrònica del sistema defensiu de la marina de Calvià al llarg dels segles, que Aparicio arredoneix amb una anàlisi exhaustiva de les vicissituds, fins a l'actualitat, de cadascuna de les  torres de la costa de Calvià –la de ses Illetes, la de sa Porrassa, la de Portals, la de cala Figuera, la de Rafeubetx, la de les Malgrats i la torre-fortalesa denominada es Castellot. L'estudi exclou la torre del cap Andritxol, que l'autor, a partir  de la documentació arxivística que ha pogut exhumar, considera pertanyent al municipi d'Andratx.