Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Registre

En el registre general i als registres auxiliars, l'Ajuntament anota tot escrit o comunicació que li sigui presentat o que rebi, així com, la sortida dels escrits i comunicacions oficials. Els seients s'anotaran respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels escrits i comunicacions. Conclòs el tràmit de registre, els escrits i comunicacions seran cursats als seus destinataris. 

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe, per mitjà del Registre Electrònic de l'Ajuntament de Calvià en SEU ELECTRÒNICA

2.- Amb atenció presencial, servei de CITA PRÈVIA. Aquest és un tràmit d'ús exclusiu per a persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament, d'acord amb el que disposa l'article 14.2 Llei 39/15, d'1 d'octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Si necessita contactar amb l'Ajuntament de Calvià pot fer-ho mitjançant el següent contacte:

Telèfon: 871 51 00 91
Correu electrònic:  registregeneral@calvia.com, calvia@calvia.com

TRÀMITS ELECTRÒNICS PER A EMPRESES I PROFESSIONALS COL·LEGIATS 
Les empreses i els professionals col·legiats hauran de realitzar els tràmits amb l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics a partir de l'1 de setembre A partir del dia 1 de setembre de 2018, tal com s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els subjectes que s'indiquen a continuació estaran obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb aquest Ajuntament per a la realització de qualsevol tràmit municipal:

a) Les persones jurídiques

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Sempre que els mitjans electrònics de l'Administració General de l'Estat ho permetin.

Més informació: poblacio@calvia.com

 

Tràmits DGT

Oficines de registre de l'Ajuntament:

 • Ajuntament de Calvià
  C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 (07184 Calvià Vila)
  calvia@calvia.com
  Centraleta: 971 13 91 00

 • Centre Municipal de Serveis (Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova)
  Ctra. Calvià-Palmanova, 40 (07181, Palmanova)
  registrageneral@calvia.com
  Centraleta: 971 13 91 00

Accés al tràmit de registre general de l'Ajuntament de Calvià en SEU ELECTRÒNICA

Pàgina actualitzada 2022-12-14