Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comptes anuals i liquidació del Pressupost

de l'Ajuntament de Calvià i els seus ens dependents

ELS COMPTES ANUALS 
Els documents que ofereixen informació sobre la situació economicofinancera i els resultats de l'activitat de les Entitats locals i de les seves entitats dependents són els comptes anuals, formats pels següents estats:

  • Balanç: reflecteix la situació i variació de l'actiu, el passiu i el patrimoni.
  • Compte del resultat econòmic-patrimonial: reflecteix els ingressos i despeses econòmiques i el seu resultat.
  • Estat de canvis en el patrimoni net: reflecteix els moviments de les partides que componen el patrimoni net. Es divideix en l'Estat d'ingressos i despeses reconegudes, Estat total de canvis en el patrimoni net i Estat d'operacions amb entitats propietàries.
  • Estat de fluxos d'efectiu: reflecteix els moviments en les partides de l'actiu representatives d'efectiu i altres actius líquids equivalents.
  • Estat de liquidació del pressupost: reflecteix l'execució del pressupost de despeses i ingressos d'una Entitat local, així com el Resultat pressupostari.
  • Memòria: completa i aclareix la informació que contenen els estats anteriors.

Els comptes anuals han d'elaborar-se una vegada a l'any, en finalitzar l'exercici, i el seu contingut s'integra en el Compte General de l'Entitat. Els comptes anuals de l'Entitat local i dels seus organismes autònoms han d'elaborar-se d'acord amb el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local.


LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
La liquidació és un document subscrit per la Intervenció de la Corporació, que informa sobre les desviacions pressupostàries que s'han produït durant l'any i si s'ha mantingut l'equilibri pressupostari. Aquests informes vetllen per la legalitat i correcta confecció del pressupost. L'estat de liquidació del pressupost forma part dels comptes anuals de l'Entitat local, i està format per:

  • Liquidació del pressupost de despeses. Permet saber com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, la quantitat de despesa de l'any, en què s'ha gastat i qui ho ha fet.
  • Liquidació del pressupost d'ingressos. Permet saber com s'ha executat el pressupost d'ingressos d'una Entitat local, i quines quantitats s'han ingressat durant l'any.
  • Resultat pressupostari. Informa del resultat que s'ha obtingut com a conseqüència de l'execució del pressupost de despeses i el pressupost d'ingressos. Aporta informació sobre les situacions de dèficit o superàvit de l'exercici, en funció de la diferència que hi hagi entre l'execució del pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos.
»
Com consultar els comptes anuals i la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de Calvià i dels seus ens dependents?

Consultau els comptes anuals i la liquidació pressupostària dels exercicis 2019, 2020 i 2021 a través del Portal de Rendición de Cuentas (liderat pel Tribunal de Cuentas).

Seguiu les següents passes:1. Emplenar els camps per a accedir a l'Ajuntament de Calvià i als seus ens dependents

2. Clicar en la icona (en funció de l'any sobre el qual es vulgui realitzar la consulta)


3. Seleccionar l'Ajuntament o l'ens dependent sobre el qual es vulgui realitzar la consulta


4. Seleccionar si es desitja consultar el resum o el compte anual complet


INFORMES D'AUDITORIA I DE FISCALITZACIÓ 

Els pressupostos municipals i la seva execució estan sotmesos a un control polític, exercit pel ple municipal i els regidors, i també estan sotmesos a un control fiscal. Els controls fiscals poden ser:

Informació revisada: desembre 2023

­