Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Objectius Pressupostaris i Financers

La normativa vigent preveu que s’assignin uns objectius tant sobre el dèficit com sobre el deute, en ambdós casos en relació amb el PIB; també preveu que es fixi un sostre al creixement de la despesa no financera en relació amb la taxa de referència de l'economia espanyola a mitjan termini. Aquests objectius s'apliquen al conjunt de les administracions públiques.

El Consell de Ministres aprova els objectius de dèficit i els de deute, i també la regla de la despesa, per a un període de tres anys, per al diferents subsectors que formen les administracions públiques: estatal, autonòmic i local.

Finalment, quan acaba l'exercici es valida el compliment d'aquests objectius mitjançant un informe d'intervenció del càlcul de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. En cas que s’hagi incomplit algun dels objectius (dèficit, deute i regla de la despesa), la normativa estatal preveu l'elaboració d'un pla economicofinancer que determini les mesures que cal aplicar per corregir la desviació dels objectius. Aquests plans economicofinancers s'han d'aprovar en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera.

Informes sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'Ajuntament de Calvià

  • Informe de l'exercici 2023 - PDF
  • Informe de l'exercici 2022 - PDF
  • Informe de l'exercici 2021 - PDF
  • Informe de l'exercici 2020 - PDF
  • Informe de l'exercici 2019 - PDF
  • Informe de l'exercici 2018 - PDF
  • Informe de l'exercici 2017 - PDF
  • Informe de l'exercici 2016 - PDF
  • Informe de l'exercici 2015 - PDF

Informació revisada: abril 2023