Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Situacions anteriors

Mitjançant decret de batlia de data 23 de febrer de 2018, es va procedir a modificar el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i tinents de batle d'aquesta corporació. A partir d'aquesta data els membres de la Junta de Govern Local són el Sr. Andrés Serra Martínez, la Sra. Natividad Francés Gárate, la Sra. María del Carmen Iglesias Manjón, la Sra. Eva Serra Félix, el Sr. Juan Cuadros Martínez i el Sr. Marcos Pecos Quintans, amb indicació dels càrrecs a ostentar per cada un d'ells com a tinents de batle.

En el Ple de l'Ajuntament de Calvià, en sessió extraordinària celebrada el 9 d'agost de 2016, es va retre compte de la renúncia del Sr. Israel Molina Sarrió al seu càrrec com a regidor i tot seguit es va declarar vacant el seu lloc. En sessió celebrada el 29 de setembre de 2016, va ser anomenada com a regidora la Sra. Isabel Manresa Pérez. 

Posteriorment, per Resolució de Batlia de data 14 de desembre de 2017, va cessar el Sr. Fernando Alcaraz Omiste del càrrec de tinent de batle i membre de la Junta de Govern Local.

Així mateix, el Sr. Antonio García Moles va presentar escrit renunciat a l'acta de regidor, renúncia de la qual es va assabentar la corporació plenària en sessió de data 5 de febrer de 2018.

Després de la renúncia del Sr. García Moles per Resolució de Batlia de data 6 de febrer de 2018, es va modificar la Resolució de Batlia de data 9 de febrer de 2017 i es varen delegar les atribucions en l'àmbit dels serveis de Platges i Litoral al Sr. Andrés Serra Martínez, i les atribucions en l'àmbit de l'Oficina d'Habitatge a la Sra. Natividad Francés Gárate. 

En data 22 de febrer dels corrents, el Sr. Marcos Pecos Quintans va prendre possessió del càrrec de regidor de la corporació i per Resolució de Batlia de dia 23 de febrer ha estat nomenat tinent de batle. 

En la sessió plenària del dia 12 de juliol de 2018 la regidora Sra. María del Carmen Iglesias Manjón, fa efectiva la seva renúncia com a regidora, per fer-se càrrec de la secretaria tècnica del Departament d'Economia i Hisenda del Consell de Mallorca.

En data 28 de febrer de 2019 els regidors del Partir Popular Sr. Bartolomé Bonafé Ramis i Sr. Juan Feliu Román van passar a formar part del grup de regidors no adscrits.