Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Cases i Molins

 

 • Cases (Possessions de Calvià)
 • Cases urbanes
 • Molins

Possessions de Calvià

Les cases de Possessió de Calvià conformen un dels més importants patrimonis arquitectònics del terme i són el més clar reflexa del Calvià eminentment rural anterior a l'arribada del fenomen turístic.

Context Històric.
Les possessions són el símbol més clar d'un sistema econòmic i social propi del antic règim, amb figures tan importants com el senyor de la possessió, l'amo, l'amitger, el majoral, el llaurador, etc.

Calvià durant segles fou un municipi pobre, poc poblat i bolcat bàsicament al cultiu de la terra. Exceptuant els pocs calvianers que es dedicaven a la pesca, la majoria de les persones vivien d'esquenes al mar i es dedicaven a cultivar la terra, que a n'aquesta zona és poc fèrtil i seca. Els principals cultius eren els d'olivera, els garrovers i la vinya que, junt al cultiu de cereals (blat, ordi i civada ), les llegums, els animals, bàsicament ovelles i cabres, i l'explotació dels pinars per eixugar llenya, conformaven la principal font de riquesa del Municipi.

Les nombroses cales de la Costa de Calvià no servien com a ports a causa del seu escàs calat, i només eren utilitzades per a petites barques de pesca com resguard en els casos de mal temps. Únicament la cala de Santa Ponça serví com a port de l'ametlla.

Juntament amb les terres pobres i calcàries de Calvià que no permetien una bona explotació de cereals, hi ha altres elements que hem de tenir en compte per a explicar la pobresa del poble:

La estructura de la propietat de la terra, caracteritzada per el latifundisme. Aquest sistema, que organitzà la vida econòmica i social de Calvià entre el segle XIV fins ja entrat el segle XX, es caracteritza per concentrar la major part de la terra en mans d'uns pocs, en aquest cas en mans de la noblesa de Palma.

La conservació del sistema del "hereu". Aquest sistema consisteix en què la major part de la herència passa a mans del fill major. Concretament, tres quartes parts de l'herència passa a mans del primogènit i la resta, anomenada la legítim, s'ha de repartir entre els demés fills, ja sigui en diners, en béns immobles, etc.
Tots aquests elements tenien com a conseqüència una estructura social caracteritzada per un elevat nombre de camperols  jornalers i uns grans propietaris, nobles de ciutat, que vivien a la ciutat però que controlen i s'enriqueixen de l'explotació de les grans possessions dirigides per amos i hereus, i cultivades per llogaters i jornalers. Els petits propietaris gairebé no existien.

Aquesta situació estructural, juntament amb unes reiterades males collites de cereals quan el blat era el principal aliment de la població provocà grans emigracions al final dels segles XIX i primera meitat del XX a zones com Argel, Argentina i Cuba.

Possessions de Calvià

 • Peguera, Torà, Ses Berranques, Ses Rotes Velles
 • Santa Ponça, Sa Cova, Ses Planes, Son Pieres de d'alt,
 • Son Vich Vell, Son Vich Nou, Son Cabot, Son Durí
 • Son Hortolà, Galatzó, Son Claret, Son Martí.
 • Son Alfonso, Ses Algorfes, Mofarés, Son Roig Vell
 • Son Boronat, Benàtiga Vell, Son Sastre, Valldurgent.
 • Bendinat, Es Burotell, Son Massot, Can Trujillo
 • Can Barral, Son Llebre, Son Font, Son Morey.

Cases urbanes

El terme municipal de Calvià té dos centres urbans històrics, Calvià Vila i Es Capdellà a on també es pot observar algunes cases d'interès patrimonial. Entre aquestes podem destacar: Can Verger, Can Ros i Es Pontet.

 Molins

Aquesta és una de les poques tipologies de patrimoni etnològic que estan catalogades i protegides. Altres com les cases de pagesia o els forns de cal no estan en l'actualitat catalogades.

Els molins reflecteixen la intensa activitat agrícola que tingué el terme municipal de Calvià fins gairebé els anys cinquanta.

Entre els més importants podem destacar:

 • Molí d'en Banya
 • Molí Nou
 • Molí d'es Castallet
 • Molins urbans a Calvià
 • Molí de Santa Ponça
 • Molí de Son Martí
 • Molins de Galatzó