Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Política de Privacitat

Introducció

L'Ajuntament de Calvià tracta les dades personals recollides a través del seu portal d'internet http://www.calvia.com/ com a responsable del tractament, segons el que disposen el Reglament (UE) 2016/679, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, garantint el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries dels serveis municipals oferts per aquest canal de comunicació.

La persona usuària ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat que ha estat redactada de manera clara i senzilla amb l'objectiu de facilitar la seva compressió, de manera que pugui determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals. Aquesta Política de Privacitat podrà ser actualitzada per l'Ajuntament quan es facin nous tractaments de les seves dades personals o existissin modificacions legislatives.

Per a aclarir qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades de caràcter personal pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@calvia.com, a través de la nostra seu electrònica o enviant un escrit a l'adreça de correu postal C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila, indicant en l'assumpte Ref. Protecció de Dades.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades tractades en aquest lloc web és l'Ajuntament de Calvià amb NIF P0701100J, domicili al carrer Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila, i telèfon + 34 971 139 100.

Tractament de les dades personals 

L'Ajuntament de Calvià recopila dades de caràcter personal per a poder prestar-li determinats serveis a través d'aquest lloc web. Algunes d'aquestes dades els facilita directament, per exemple, quan emplena un formulari de sol·licitud i altres són obtingudes indirectament amb tecnologia, com és el cas de les cookies.

Sempre que es procedeixi a la recollida de dades a través d'un formulari (en línia o en format descarragable) o altres canals de comunicació establerts en el lloc web, s'informarà la persona afectada segons el que s'estableix en la vigent normativa de protecció de dades.

Els mitjans utilitzats per l'Ajuntament per a la recollida i posterior tractament de dades personals són:

  • Formularis: a través de formularis, l'Ajuntament recopila dades de caràcter personal per a accedir i prestar-li els diferents serveis prestats des d'aquest lloc web. La informació sobre el tractament que fa el responsable de les dades personals que recapta es lliurarà en el propi formulari. 

  • Correus electrònics: les adreces de correu electrònic establertes en el lloc web de l'Ajuntament seran considerades com a possibles mitjans per a la recollida de dades personals. La informació sobre el tractament que fa el responsable de les dades personals que recopila a través del correu electrònic està disponible a: Avís: correu electrònic i protecció de dades. 

  • Cookies: l'Ajuntament pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització d'aquest lloc web. La informació sobre el tractament que fa el responsable de les dades personals que recopila a través del correu electrònic està disponible a: Política de Cookies.

Les dades sol·licitades en els formularis o sol·licituds disponibles en el lloc web són, amb caràcter general, obligatòries (s'indica amb un asterisc en cadascun dels camps a emplenar) per a complir amb les finalitats establertes. Si desitja utilitzar altres mitjans per a la remissió de dades a l'Ajuntament, la persona usuària haurà d'aportar únicament aquella informació que sigui necessària en cada cas.

En aquest sentit, la persona usuària assumirà les possibles responsabilitats derivades de les dades excessives o inadequades que, voluntàriament, decideixi facilitar a l'Ajuntament a través dels mitjans de recollida de dades establertes. A més, es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals facilitades. En el supòsit de produir-se alguna modificació en les dades de la persona usuària, els canvis hauran de ser comunicats a l'Ajuntament amb la finalitat de mantenir-les actualitzades.

La tipologia de dades personals tractades és, amb caràcter general, identificativa, com ara: nom, cognoms, NIF, signatura, adreça, telèfon i correu electrònic, sense perjudici que en els documents aportats puguin incorporar-se’n d’altres facilitades per l'interessat. A més, en la navegació del nostre web es tracten les dades com ara l'adreça d'internet, des de la qual parteix l’enllaç que remet al nostre lloc web.

L'Ajuntament conservarà les dades personals mentre duri la finalitat per a la qual es recullen o per a donar resposta al procediment sol·licitat, incloent-hi la interposició de reclamacions o recursos. A més, podrà incorporar-les a l'arxiu segons la política de gestió documental del municipi.

Limitacions en el tractament

L'Ajuntament no autoritza els menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals a través dels mitjans habilitats en aquest lloc web (emplenament dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant l'enviament de correus electrònics), sense perjudici d'una altra normativa aplicable. Per tant, les persones que facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys, de manera que l'Ajuntament queda eximit de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

En aquells casos en els quals els serveis oferts per l'Ajuntament estiguin destinats a menors de 14 anys, s'habilitaran els mitjans per a recaptar l'autorització dels pares o tutors legals del/la menor, amb identificació prèvia.

Informació en la recollida de dades 

No estan previstes comunicacions de dades a tercers, excepte per al compliment d'una obligació legal o a petició d'un organisme públic o pels jutjats o tribunals. 

Termini de conservació

L'Ajuntament conserva les seves dades personals durant el temps imprescindible i necessari per a cada finalitat del tractament, sense perjudici que pugui revocar el consentiment en qualsevol moment. El termini de conservació, generalment, ve condicionat al compliment d'una obligació legal que pugui donar-se en cadascun dels tractaments o per a l'exercici de possibles reclamacions per part de les persones usuàries.

Mesures de seguretat

L'Ajuntament adopta les mesures de seguretat adequades d'acord amb el que preveu la vigent normativa de protecció de dades, amb la finalitat de garantir el dret fonamental a la protecció de dades de les persones usuàries d'aquest lloc web, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposades.

Registre d'Activitats de Tractament

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de Calvià duu a terme es troba disponible en el Portal de Transparència de l'Ajuntament i està disponible en el següent enllaç Registre d'Activitats de Tractament.

 Drets

Els drets de les persones afectades són:

  • Obtenir confirmació sobre si l'Ajuntament està tractant les seves dades personals.
  • Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si n’és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, ja no existeixin les necessitats per a les quals varen ser recopilades.
  • Sol·licitar en determinades circumstàncies:
  • La limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas només seran conservades per l'Ajuntament per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • L'oposició al tractament de les seves dades, i en aquest cas, l'Ajuntament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, inclòs el tractament de les seves dades per a decisions individuals automatitzades.
  • La portabilitat de les dades perquè siguin facilitats a la persona afectada o transmeses a un altre responsable, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
  • Així mateix, quan el tractament de les dades estigui basat en el consentiment té dret a revocar-lo en els termes i condicions establerts en la vigent normativa de protecció de dades.

Les persones afectades podran exercitar els drets davant l'Ajuntament de Calvià, C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila, indicant en l'assumpte: Ref. Protecció de Dades, o a través de l'adreça de correu: dpd@calvia.com.

En cas que vegi vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades - Adreça: C/ Jorge Juan, 6 – 28001 MADRID (Madrid) – Seu electrònica: sedeagpd.gob.es. No obstant això, amb caràcter previ i potestatiu, podrà posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament: dpd@calvia.com.

 

Informació revisada: gener 2023