Calvià . www.calvia.com

Cabecera
Política de Privacitat

La visita als portals institucionals de l'Ajuntament de Calvià s'efectua en forma anònima.

Solament per poder accedir a algun dels serveis del web que disposin de gestió o tràmit específic els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de l'Ajuntament de Calvià i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació. El registre d'activitats de tractament amb els seus corresponents responsables municipals es troba en el Portal de Transparència en l'apartat de "Protecció de dades i seguretat".

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte.

El termini de conservació de les dades dependrà de l'especificat per a cada tractament de dades personals.
Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si n'és el cas, amb el consentiment previ de la persona interessada o d'acord amb el previst en la citada legislació.

Les persones les dades personals de les quals siguin tractades per l'Ajuntament de Calvià podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria, en el Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, núm. 1 (Calvià).

Així mateix, els usuaris i usuàries també tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Recollida de dades de menors

L'Ajuntament de Calvià no autoritza les persones menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals, ja sigui mitjançant l'emplenament dels formularis web habilitats per a la sol·licitud de serveis i els formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics.

Per tant, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. Pel que fa a la recollida de dades de menors d'edat, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, l'Ajuntament de Calvià en cap cas recollirà dades econòmiques o relatives a altres membres de la seva família sense el consentiment de les persones que en siguin titulars.

Imatges presents en el lloc web

L'Ajuntament de Calvià, a través del lloc web, ofereix informació sobre nombrosos esdeveniments, activitats, etc., que suposen la participació de la ciutadania. En algunes ocasions, la informació facilitada s'acompanya de fotografies o vídeos en els quals apareixen persones identificades o identificables.

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de protecció de dades (UE) 2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades, s'informa als interessats que el responsable del tractament "Mitjans de comunicació i publicacions" és l'Ajuntament de Calvià, la finalitat del qual és la gestió de les dades de caràcter personal publicades en els webs, xarxes socials, comunicacions electròniques i diferents publicacions editades per l'Ajuntament (revistes, butlletins informatius, etc.), així com de les fotografies i enregistraments de veu i imatges de les persones que participen en programes, actes o esdeveniments que organitza l'Ajuntament.

Les fotografies i/o vídeos fets en els programes, actes o esdeveniments (destinats a la difusió pública no comercial) poden ser publicats en premsa, web municipal, xarxes socials, fullets, etc., i les persones que hi apareixen hi poden ser clarament identificables.

La base legal per al tractament de les seves dades és el desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

En cas que us reconegueu en alguna d'aquestes fotografies i no hi desitgeu aparèixer, ens ho heu de comunicar a través de l'adreça de correu dpd@calvia.com, adjuntant còpia del document acreditatiu de la vostra identitat i referenciant l'apartat del lloc web en el qual es troba la imatge o vídeo en qüestió. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud ha de fer-la el pare, la mare o el tutor legal del menor.

També podeu dirigir-vos al Servei d'Atenció a la Ciutadania per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, situat al carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1 (Calvià). En tot cas, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protección de Dades.

 

 

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies