Calvià . www.calvia.com

Cabecera
AVÍS LEGAL 

Última actualització: 06/09/2018

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest lloc web (d'ara endavant «lloc web») és propietat de:
Raó social: Ajuntament de Calvià
CIF: P0701100J
Adreça: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià, Illes Balears.
Telèfon: + 34 971 139 100
Email: calvia@calvia.com
Web:
www.admonline.calvia.com

CONTINGUT

La seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià és la adreça electrònica www.admonline.calvia.com, disponible per als ciutadans, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a l'Ajuntment en l'exercici de les seves competències. Aquesta informació és la vigent en el moment de publicar-se.

D'acord amb l'article 38.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals permet accedir. L'Ajuntament de Calvià vetlarà per la integritat, veracitat i actualització dels seus continguts.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres administracions públiques o webs d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquests webs no són de la seva titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Calvià no és responsable dels seus continguts, del seu funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar-se d'accedir-hi o fer-ne ús. En tot cas, en sortir de l'adreça www.admonline.calvia.com, la informació o els serveis als quals accedeixi la persona usuària queden fora de l'àmbit de responsabilitat de l'Ajuntament de Calvià.

TERMES I CONDICIONS

L'accés a la seu electrònicai a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar els advertiments legals, condicions i termes d'ús que figuren a continuació:

• L'Ajuntament de Calvià es reserva el dret a fer els canvis que procedeixin sense avís, a fi d'actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a fer els canvis i modificacions que estimi pertinents sobre el lloc web.
• L'Ajuntament de Calvià es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació a aquest respecte s'anunciarà convenientment a través d'aquest web, i serà efectiva des del moment de la seva publicació.

Ús lícit:

L'usuari es compromet a utilitzar aquest web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de l'Ajuntament de Calvià o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne la normal utilització. En concret i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:

- Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel•lectual i industrial, etc.).
- Realitzar, emprant els continguts d'aquest lloc web, qualsevol tipus de publicitat, com ara enviament de correus electrònics no sol•licitats (spam) o comunicació similar.
- Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquest lloc web.
- L'usuari ha d'abstenir-se d'obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels que s'hagin indicat en aquest lloc web o dels que s'emprin habitualment a Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

RESPONSABILITAT

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il•legítima utilització d'aquest lloc web.
L'Ajuntament de Calvià no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament de Calvià, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.
L'Ajuntament de Calvià no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web.
Igualment, l'Ajuntament de Calvià tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirecta, a través d'aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l'Ajuntament de Calvià i els particulars o entitats titulars dels webs als quals donen accés. l'Ajuntament de Calvià es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu lloc web.
L'Ajuntament de Calvià s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les «cookies» que tercers aliens puguin instal•lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari, així com dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar-se en els continguts del seu lloc web.
La informació que l'Ajuntament de Calvià proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació sol•licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

MESURES DE SEGURETAT

L'Ajuntament de Calvià, a fi de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el lloc web i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable, en particular les establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

El disseny d'aquest portal web i els seus codis font, els logos, marques, etc., pertanyen a l'Ajuntament de Calvià, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibit, tret que hi intervengui autorització expressa de l'Ajuntament de Calvià.
S'autoritza la reutilització dels documents i/o informació de l'Ajuntament de Calvià continguda en aquest lloc web, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i se'n citi la font (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic). N'és prohibit l'ús per incórrer en activitats il•lícites. Aquesta autorització no és aplicable als documents sotmesos a drets de propietat intel•lectual o industrial (com ara les patents, els dissenys i les marques registrades), especialment per part de tercers. L'usuari s'ha d'abstenir de fer qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel•lectual i industrial de l'Ajuntament de Calvià, així com dels tercers que siguin referits en aquest lloc web.
En tot cas, el règim de reutilització està obligat a garantir el ple respecte dels principis que consagren la protecció de dades personals, en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals.

SOL•LICITUD DE SERVEIS PROPORCIONATS PEL LLOC WEB

Per a l'enviament de formularis de contacte, suggeriments, etc., és necessari emplenar un formulari que ha de recollir, entre d'altres, dades personals que seran necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats. Aquestes dades personals seran incorporades al Registre de Tractaments de l'Ajuntament de Calvià. El tractament d'aquestes dades personals es regirà per l'indicat en la nostra Política de Protecció de Dades: POLÍTICA DE PRIVACITAT.
Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, i l'usuari és l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar a l'Ajuntament de Calvià o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització d'aquestes dades.
El fet que les dades proporcionades siguin inexactes o resultin incomplets podria ocasionar deficiències en la prestació dels serveis sol•licitats, o fins i tot la impossibilitat que aquests siguin proporcionats.

PROTECCIÓ DE DADES

Es pot consultar la nostra política de privacitat en matèria de protecció de dades en el següent enllaç: POLÍTICA DE PRIVACITAT

© Ajuntament de Calvià

 

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies