Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calviā 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Solˇlicitud d'alta i pagament de l'IVTM, previ a la matriculaciķ del vehicle

Formular declaració d'alta i pagament de l'impost previ a la matriculació. .

És imprescindible que la persona interessada estigui empadronada o, en el cas de tractar-se d'una persona de nacionalitat estrangera, acrediti la seva residència en el municipi o la propietat d'un habitatge en aquest.

Procediment:
S'inicia a petició del interessat, o del seu representant legal.

Un pic presentada tota la documentació pertinent a la Secció de Gestió tributària i calculat l'import a abonar, s'ha de fer l'ingrés a la Tresoreria Municipal.

Cost del trāmit:
El cost de la tarifa és en funció del tipus de vehicle, número de cavalls, centímetres cúbics de cilindrada o càrrega útil, segons ve regulat a l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Documents a presentar:
- DNI o CIF de la persona interessada.

En cas de tractar-se d'una persona estrangera no empadronada, es requereix la presentació de la següent documentació:

- NIE, més document d'identitat del país d'origen, si es tracta de ciutadans d'Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (EEE), o Passaport o Certificat de Nacionalitat si es tracta de ciutadans de tercers països.

- Escriptura de propietat o contracte de lloguer d'una vivenda en el municipi a nom de la persona interessada. En aquest últim cas es requereix a més la presentació de l'últim rebut abonat

Normativa aplicable:
- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

- RDL 2/2004