Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calvià 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Canvi titularitat local comercial

Qualsevol ciutadà propietari o arrendatari d'un establiment comercial situat en el terme de Calvià haurà de comunicar a aquest Ajuntament, en cas que es produeixi, el canvi de titularitat del local.

Documentació a aportar:

 1. Instància
 2. Contracte d'arrendament o de compravenda, és a dir, el títol en virtut del qual el nou titular adquireix el dret d'explotació de l'establiment.
 3. Plànol de planta de l'edifici amb indicació del local o locals afectats.
 4. Fotocòpia de l'últim rebut de l'Imposts de Béns Immobles (IBI) liquidat, corresponent als locals afectats.
 5. Fotocòpia del DNI, CIF, Targeta de Residència o Permís de Treball vigent.
 6. Fotocòpia d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques (Delegació d'Hisenda, c/ Cecilio Metelo, 9 Telèfon : 971 712 080 o 971 461 910).
 7. Sempre que es tracti de locals amb llicència d'obertura en vigor: -certificat expedit pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent, acreditatiu de que subsisteixen les condicions en virtut de les quals es va atorgar la llicència d'obertura, així com l'eficàcia de les mesures correctores i, si escau, que compleix amb el previst en l'Ordenança Municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions-certificat acreditatiu de que les instal·lacions elèctriques compleixen amb el vigent Reglament electrònic de baixa tensió i les instruccions complementàries que li siguin d'aplicació (i, si escau, es farà extensiu a les instal·lacions de climatització i càmeres frigorífiques).
 8. Quan es tracti de societats de qualsevol tipus, s'haurà de presentar còpia de l'escriptura de constitució.
 9. Autoritzacions que corresponguin a altres organismes.

NOTA: en cas de no aportar la documentació requerida, o ser incompleta, NO s'iniciarà la tramitació de l'expedient administratiu, atorgant-se un termini de 10 dies perquè l'interessat procedeixi a completar la documentació pertinent. En cas de no completar la documentació s'iniciarà l'expedient de caducitat del procediment. 

Taxes:

 1. La taxa general serà de 108,15 euros + 0,55% + 0,59. Nota: si dit local manca de llicència i l'expedient es troba en tramitació, el nou titular se subroga en els drets de l'anterior promotor i ha de continuar amb la tramitació del nou expedient, per la qual cosa si les taxes ja estan abonades, el nou està exempt de pagament.
 2. En els traspassos de llicències a favor de cònjuges, ascendents i descendents legítims en primer grau, d'assalariats de la mateixa empresa amb una antiguitat mínima no inferior a un any i de persones amb minusvalidesa, entenent-se com a tals a qui tinguin condició legal en grau igual o superior al 33% la tarifa a aplicar serà 0 euros 


Termini de tramitació: tres mesos
Òrgan resolutori: Ajuntament-Presidència o tinent de batle delegat
Efectes silenci administratiu: desestimatori (silenci negatiu)
Termini interposició recursos: 

 • Reposició: un mes
 • Contenciós-Administratiu: dos mesos 

 

NORMATIVA APLICABLE

 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1957.
 • Disposició transitòria tercera del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat per Decret 2414/1961, de 30 de novembre.
 • Ordenança Municipal de protecció del medi ambient contra la contaminació per renous i vibracions.
 • Ordenança Fiscal taxa per llicència d'obertura d'establiments i/o funcionament d'activitats

Informació:

Departament de Desenvolupament Econòmic-Secció Llicències Activitats
Director: Jaime Nadal Mir
Responsable tràmit: Catimar Cunill
Adreça: Ajuntament de Calvià
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià
Telèfon: 971 139 176
Fax: 971 139 143
Correu electrònic: comerç@calvia.com

Horari d'atenció al ciutadà: de 9 a 14h.