Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Visita Calvià 

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Llicència d'Obertura i Funcionament

Qualsevol ciutadà que vulgui realitzar l'obertura d'un establiment comercial i/o activitat classificada o no en el terme municipal de Calvià que tingui concedida la llicència d'instal·lació haurà de sol·licitar la concessió de l'oportuna llicència de funcionament.

Documentació a aportar:

  1. Instància de sol·licitud
  2. Certificat subscrit pel tècnic redactor del projecte en el qual consti que la instal·lació de l'activitat ha estat realitzada d'acord amb els projectes presentats i d'acord a la llicència d'Instal·lació concedida per l'Ajuntament i altra documentació exigida en la citada llicència
  3. Fotocòpia de l'alta en l'IAE
  4. Si l'activitat, per la seva naturalesa, hagués precisat l'Informe de Qualificació, s'hauran de pagar taxes addicionals corresponents a la publicitat.

NOTA: en cas de no aportar la documentació requerida, o ser incompleta, NO s'iniciarà la tramitació de l'expedient administratiu, atorgant-se un termini de 10 dies perquè l'interessat procedeixi a completar la documentació pertinent. En cas de no completar la documentació s'iniciarà l'expedient de caducitat del procediment.

Presentació documentació:

Registre General d'Entrada
Ajuntament de Calvià
C/ Julia Bujosa Sans, batle, 1
Dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

Termini de tramitació: 15 dies

Òrgan resolutori: Ajuntament-Presidència o tinent de batle delegat

Efectes silenci administratiu: desestimatori (silenci negatiu)

Termini interposició recursos:

  • Reposició: un mes
  • Contenciós-Administratiu: dos mesos

Per a més informació:

Ajuntament de Calvià. Llicències Activitats.
Adreça: Ajuntament de Calvià
C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià
Telèfon: 971 139 100 
Correu electrònic: comerç@calvia.com

Horari d'atenció al ciutadà: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.