Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Llar de Calvià

 

Serveis
La residència ofereix els següents serveis:

Servei d'Atenció Residencial Permanent: Atenció residencial a les persones majors dependents, mitjançant serveis continuats de cura personal i sanitària, en el moment en que el Centre es converteixi en la residència habitual de la persona.
Servei de "Descans": Atenció residencial de caràcter temporal, per atendre estances de convalescència o durant vacances, caps de setmana i/o malalties dels responsables habituals.
Servei D'Atenció Diürna:  Atenció integral durant el període diürn a persones majors en situació de dependència, que disposin d'un suport social/familiar suficient que possibiliti la permanència en el seu entorn habitual de convivència. Amb l'objectiu de millorar o mantenir el millor nivell possible d'autonomia personal  i recolzar a les famílies encarregades.

Aquests serveis permeten a tots els seus residents gaudir d'una atenció confortable i plena d'activitat:

  • Allotjament i manutenció.
  •  Servei de cuina amb dietes sanes, equilibrades i variades que s´adapten a les necessitats dels usuaris.
  •  Assistència de les activitats de la vida diària.
  •  Atenció sanitària de metge, fisioterapeuta, infermeres i auxiliars d´infermeria.
  •  Atenció social i psicològica.
  •  Animació sociocultural.
  •  Neteja, bugaderia i llenceria. Puntual i diari.
  •  Perruqueria i podologia.

 Per altre banda, també tenim:
 Servei de Prestacions Geriàtriques Individualitzades: Oferta de diferents prestacions, que es podran sol·licitar específicament o en conjunt, en virtut de les necessitats i peculiaritats del sol·licitant. Els serveis ofrenats són els següents:
· Servei d'Alimentació Bàsic; adaptat a les necessitats de règim de la persona major i elaborada segons criteris dietètics. Aquest servei es donarà als propis centres.
· Servei d'Atenció Psicològica;  atenció als familiars amb persones majors dependents com eina per millorar l'estat psíquic-físic tan dels majors con dels seus familiars responsables habituals i prevenir situacions d'estrès que provoquen conflictes familiars.
· Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació; dirigit a potenciar i mantenir les capacitats dels majors per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària prevenint i/o retardant l'increment de la dependència.
· Servei de Bugaderia; suposa el rentat i planxat de la roba d'us personal dels beneficiaris, amb caràcter setmanal, a excepció de les situacions d'incontinència, en que el servei podrà ser dos cops per setmana. Tan la recollida com l'entrega es realitzarà en el centres que disposin del servei.
    

Funcionament i procediment de sol·licitud
El titular de la Llar de Majors és l'empresa municipal Llar de Calvià S.A. En presideix el Consell d'Administració la Sra. Cristina de León Rodríguez . Actualment té places concertades amb l´Institut Mallorquí d´Afers Socials i amb el Govern Balear a través de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

Les places s'adjudiquen a través de la Comissió d´Admissió de Seguiment aprovada en el ple de l´Ajuntament de Calvià del 25 d´octubre de 1994 que estableix la prioritat en les admissions.

Les persones interessades han de sol·licitar informació a la Treballadora Social del Centre qui els informarà dels criteris d´Admissió i reducció de tarifa, i la documentació a presentar que a continuació s'especifica:
 
Preu Públic
El Preu Públic actualment vigent, es troba a l'Ordenança Reguladora del Preu Públic per a la Prestació de Serveis en els Centres per a Majors Dependents al Municipi de Calvià.

Criteris d´Admissió i reducció de tarifa
Els critèris d'admissió i reducció de tarifa es troba a l'Ordenança Reguladora dels Centres per als Majors Dependents al Municipi de Calvià.

Documentació a presentar per a tots els Serveis

· Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
· Certificat d'Empadronament del sol·licitant i/o familiars.
· Fotocòpia de DNI; NIE i/o Passaport.
· Fotocòpia Targeta de Seguretat Social i/o Assegurança Metge Particular.
· Informe Mèdic (Segons Model Llar de Calvià).
· Informe Social (Segons Model Llar de Calvià).

· Certificat de les pensions rebudes de l'Organisme que l'abona corresponent al sol·licitant i, si fos el cas, el cònjuge.
·
 Imprès complimentat de domiciliació bancària (Segons model annex).  
· Resolució del grau de dependència o sol·licitud declaració del grau.

Documentació addicional per a les sol·licituds d'Estança Residencial i/o Atenció Diürna

· Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del sol·licitant o, en el cas de no fer-la, les dades que disposa l'Agència Tributària, referint-se a l'últim exercici fiscal i acompanyats, si és el cas, de certificats bancaris, on es reflexa el capital que dona origen als rendiments declarats.
· Extracte de comptes bancàries dels últims sis mesos on figuri el sol·licitant com a titular.
· Fotocòpia Pòlissa Funerària.
· Certificat del Registre d'Índex d'Àmbit Nacional expedit pel Registre de la Propietat. (C/ Córdoba nº 5, 3º Edifici Club de Hielo).
· Rebuts dels Imposts sobre Bens Urbans i Rústics de l'últim exercici.
· Contractes d'Arrendament de Bens Urbans i Rústics.