Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Juan
Thomás Quetglas

REGIDOR DEL PP

CINQUÈ TINENT DE BATLE
DELEGAT DE VIES I OBRES, TRANSICIÓ ENERGÈTICA, MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. REGIDOR DELEGAT DE LES ZONES D'EL TORO I PORT ADRIANO


juanthomas@calvia.com

OFICINA D'ATENCIÓ A LES ZONES
El Toro i Port Adriano
Centre Cultural d'el Toro (Plaça Migdia, 3. El Toro)
Dimecres de 17:00h a 19:00h
Tel. cita prèvia:  971 139 100 - Ext. 9405 (dill-div 9:00h a 14:00h)

FUNCIONS
D'acord amb el decret de Batlia de data 21 de novembre de 2023, de delegació d'atribucions en les tinences de Batlia, es deleguen en el Sr. Juan Thomás Quetglas:

La direcció i impulsió de la política municipal en totes les matèries relacionades amb l'àmbit de la delegació, incloent, amb els assessoraments tècnics necessaris, la formulació de propostes de resolució de qualsevol tipus d'expedients d'aquests àmbits que hagin de resoldre altres òrgans col·legiats. Les competències atribuïdes inclouen la potestat d'adopció d'actes administratius que afectin tercers, fins i tot la resolució de recursos de reposició contra els actes que ell hagi dictat.

Queden sota la dependència directa del Tinent de Batle de Vies i Obres, Transició energètica i Medi Ambient:

- Oficina tècnica de vies i obres
- Manteniment, planificació, direcció i control d'infraestructures viàries
- Mitjans alternatius d'energia
- Agenda Urbana
- Canvi Climàtic
- Serveis de Medi natural: Serveis Ambientals, Control de plagues
- Finca Galatzó

RETRIBUCIÓ
58.550,00€ distribuïts en 10 pagues mensuals de 4.182,14€ bruts i 2 pagues, al juny i al desembre, de 8.364,28€ bruts. Aprovat en el Ple extraordinari del dia 23 de juny de 2023, efectiu des del dia 17 de juny de 2023, data en què va prendre possessió del seu càrrec en la nova corporació constituïda a l'Ajuntament de Calvià.

DECLARACIONS
Per acord de Ple de 25 de març de 2021, s’estableix que les obligacions patrimonials i de béns, interessos i activitats es presentin al Registre de declaracions patrimonials i d’activitats de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
Accediu a la declaració patrimonial i d'activitats de Juan Thomás  »

DADES BIOGRÀFIQUES
Va néixer el 4 d'octubre de 1965 a Calvià Vila. Té els estudis d'EGB. Ha treballat en l'àmbit sanitari com a conductor, supervisor i subdirector de telecomunicacions en el servei d'ambulàncies (1986-2001) i com a assessor tècnic de transport sanitari, fins al 2003. Va ser tinent de batle de l'Ajuntament de Calvià entre el 2003 i el 2007, director adjunt a Presidència de l'Ajuntament de Calvià, entre el 2007 i el 2011 i gerent de Calvià 2000 i Oh Limpia, entre 2011 i 2015. Des d'aleshores i fins al 2023, ha treballat com a autònom en el sector serveis.

Informació revisada: abril 2024