Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

LEGISLACIĶ

ÀMBIT INTERNACIONAL

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans:

La Carta de les Nacions Unides, signada el 26 de juny de 1945 a San Francisco.

La Declaració Universal de Drets Humans, aprovada i proclamada per l'Assamblea General de Nacions Unides el 10 de desembre de 1948. En l'article 2.1, diu:  1. Qualsevol persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol caràcter, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició.

Declaració de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre l'eliminació de la Discriminació contra la Dona (1967).

I Conferència Mundial sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (Mèxic, 1975).

Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona, aprovada per l'Assemblea General de l'ONU el 1979.

II Conferència Mundial sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (Copenhaguen, 1980).

III Conferència Internacional sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona (Nairobi, 1985).

Conferència de Viena de Nacions Unides 1993 que estableix que els drets de les dones formen part inalienable, integral i indivisible dels drets humans universals. 

IV Conferència Mundial sobre les Dones (Beijing, 1995). Punt d'inflexió en l'agenda internacional pel que fa a polítiques de dones. La Declaració de Beijing i la seva Plataforma d'Acció, aprovada per unanimitat pels 189 països presents, és una agenda per a l'empoderament de les dones i es considera el document de política global clau en la matèria. Hi apareix el concepte o transversalitat de gènere com una nova manera d'analitzar la realitat.

 

ÀMBIT COMUNITARI  

La Convenció Europea de Drets Humans, adoptada pel Consell d'Europa l'any 1950, institueix el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Carta Social Europea aprovada l'any 1961.

Directiva 92/85/CEE del 19 d'octubre de l'any 1992 per a l'aplicació de mesures de millora de la seguretat i la salut de la treballadora embarassada o en període de lactància.

Carta Social Europea de l'any 1996, en substitució de la de 1961, que prohibeix la discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, ofereix una protecció especial en cas d'embaràs i maternitat i dedica un article al dret de la dignitat en el treball.

Ratificació per part d'Espanya (1983) de la Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW), aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el desembre del 1979.

Tractat d'Amsterdam (1999), en el qual es contextualitzen les discriminacions indirectes persistents. Legitima les accions positives. La igualtat d'oportunitats i de tracte de dones i homes es consolida formalment com a principi fonamental de la Unió Europea i es configura com a principi jurídic transversal.

Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea de l'any 2000. Consagra la igualtat de dones i homes en tots els àmbits.

Tractat de Niça (2001).

Directiva 2006/54/CEE, de 5 de juliol, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació. Prohibeix les discriminacions, directes i indirectes, entre homes i dones pel que fa a les condicions de contractació, acomiadament, formació i promoció professional i afiliació a les organitzacions de persones treballadores o empresàries.

Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE). Prohibeix la discriminació per raó de sexe en matèria de remuneració per a un mateix treball o un treball del mateix valor. Aquest principi també s'aplica als sistemes de classificació professional utilitzats per a la determinació de remuneracions.

Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i lluita contra la violència contra les dones (Conveni d'Istanbul), signat l'any 2011 i obert per a la ratificació per part de cada Estat. Representa el primer instrument de caràcter vinculat en l'àmbit europeu en matèria de violència masclista i la reconeix com una violació dels drets humans.

 

ÀMBIT ESTATAL

Constitució Espanyola. Propugna la igualtat com a valor superior de l'ordenament jurídic espanyol. Proclama el dret a la igualtat i fa una prohibició expressa a la discriminació per raó de sexe. L'article 9.2 estableix l'obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de la persona i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives.

Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Té per objectiu establir el marc normatiu institucional i de polítiques públiques per garantir el dret a la igualtat de les dones i els homes.

 Article 3 de la Llei 9/2009, 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acollida, que suprimeix la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. 

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

Ratificació del Conveni d'Istanbul l'any 2014.

Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball i l'ocupació.

Document refós de mesures del Pacte de l'Estat en matèria de Violència de Gènere (Congrés i Sent, maig 2019).

Reial decret-llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones.

Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'Adolescència davant la violència, que reconeix, entre d'altres, la violència vicària.

 

ÀMBIT BALEAR

Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, que en diferents articles parla sobre l'obligació de les administracions públiques de vetllar perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, personal i familiar sense discriminacions de cap tipus i igualtat de condicions.

Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes, que estableix i regula els mecanismes i dispositius adreçats a promoure i garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de sexe en qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Segons aquesta llei, les administracions de les Illes Balears han d'incorporar la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques, tant en l'anàlisi com en la planificació i el disseny per a l'execució, tenint en compte la manera en què afecten dones i homes.

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.