Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ajuts lloguer 2023-2024

 

Termini: del 10 de novembre al 11 de decembre de 2023, ambdós inclosos.

Forma de presentació. 1TELEMÀTICAMENT*: A través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.calvia.com/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=483 o del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, aportant la sol·licitud publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià i la documentació necessària si escau. Per poder realitzar el registre telemàtic heu de disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve pin.

L’Ajuntament de Calvià, disposa del servei d’Oficina digital d’atenció a la ciutadania denominat Digi Calvià, que ofereix assistència telefònica i telemàtica per facilitar l’accés als tràmits municipals que es poden realitzar de forma telemàtica. Horari de dilluns a divendres: de 8.00h a 20.00h. Contacte per telèfon: 871 51 00 91 o per correu electrònic:digi@calvia.com

2. PRESENCIALMENT: Acudint al Registre General de l'Ajuntament de Calvià o al Registre General del Centre Municipal de Serveis de Palmanova, presentant la sol·licitud publicada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Calvià aportant la documentació necessària, si escau.

Primer. BENEFICIARIS- REQUISITS.

  1. Majors de 18 anys o menors emancipats.

  2. Empadronades al municipi de Calvià.

  3. Persones que lloguen un habitatge amb un contracte de lloguer conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

  4. Estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer al moment de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

  5. L'habitatge objecte del contracte de lloguer ha d'estar situat dins l'àmbit territorial del municipi de Calvià.

  6. L'habitatge llogat ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona arrendatària i de totes les persones membres que conformen la unitat de convivència, a la data de presentació de la sol·licitud i durant tot el període per qual es concedeix l'ajuda.

  7. La renda del lloguer objecte de la subvenció no ha de superar els 900 € mensuals.

  8. Justificació de l'ingrés del dipòsit de la fiança del lloguer a l'IBAVI en el moment de la sol·licitud.

  9. Nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa de totes les persones físiques que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat. En el cas d'estrangers no comunitaris, han de tenir la residència legal a Espanya.

  1. Els ingressos anuals de l'any 2023 de les persones, majors d'edat, que conformen la unitat de convivència, no poden superar els següents límits: A- General: 1.800 €/ mes de mitjana o 25.200,00 €/ anuals (Casella 0435 i 0460 de l'IRPF). B-Família nombrosa de categoria general o monoparental: 33.600,00 €/ mes. C-Família nombrosa de categoria especial o per a persones amb discapacitat (intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut d'almenys el 33%, o física com a mínim del 65%): 42.000,00 €/mes.

Segon. DOCUMENTACIÓ A DE PRESENTAR.

1- SOL·LICITUD D'AJUDA AL LLOGUER degudament emplenada ( publicada a la seu electrònica)

2- CONTRACTE DE LLOGUER complet i signat. En cas d'haver estat persona beneficiària en convocatòries anteriors, havent aportat el contracte de lloguer si no ha patit cap canvi, no cal aportar-lo de nou, sempre que es declari a la sol·licitud que el contingut del document no ha variat des de la darrera sol·licitud d'ajuda al lloguer.

3- JUSTIFICACIONS BANCÀRIES*  del pagament de les mensualitats del lloguer des del mes de setembre de 2023 i els meritats fins a la data de la sol·licitud.

* En atenció a la manca d'aquest requisit quedaran excloses les sol·licituds quan es donin les situacions següents:

 La no presentació del mes de setembre 2023 i els meritats en el moment de la presentació de la sol·licitud.

La presentació de només una, així com la justificació del pagament de les mateixes per un import parcial o abonades pel departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calvià.

Tercer. PERÍODE I IMPORT DE L’AJUDA: De l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.

Fins al 40% de la renda màxima mensual del lloguer, si es igual o inferior a 900€.

Quart. NO PODEN SOL·LICITAR L’AJUDA, en els següents casos::

1) Qui tingui un altre habitatge en titularitat o co-titularitat.

EXCEPTE SÍ:es té un % per herència; no en pugui disposar per estar afectat per un usdefruit, divorci o sentència; per discapacitat o per no adaptar-se a les seves necessitats.

2) Qui realitzi els pagaments de les mensualitats mitjançant: rebuts manuals, pagaments parcials o que no es corresponguin amb la mensualitat corresponent.

3) Qui no estigui al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Calvià ( oficina municipal de Tributs - OMT) al moment de la presentació de la sol·licitud i durant tot el període de l'ajuda.

Cinquè. INCOMPATIBILITATS AMB ALTRES SUBVENCIONS: Les ajudes al lloguer de l'Ajuntament de Calvià no són compatibles amb les següents ajudes: Les Ajudes lloguer del IBAVI; el bono lloguer jove; les ajudes del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calvià en concepte de lloguer.

Enllaços d'interès:

Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajudes al lloguer d'habitatges 2023-2024. Publicació BOIB 152 de 09/11/2023.

Enllaç sol.licitud seu electrònica https://seuelectronica.calvia.com/opensiac/action/tramitesinfo?method=enter&id=483  (CLICAU : a tramitar ara)
Enllaç fiança de lloguer IBAVI: https://www.caib.es/sites/informaciohabitatge/es/inicio_fianzas_de_alquiler/ 

----------------

Convocatòries anteriors 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 Ajuts COVID-19 al lloguer

Pàgina actualitzada 10-11-2023