Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Patrimoni natural

Hi ha dos elements que condicionen i defineixen la vida silvestre de Calvià: un és el clima mediterrani de la zona, que condiciona el tipus de vegetació i la vida que s'hi desenvolupa; i un altre és la insularitat, que resulta fonamental per entendre el patrimoni natural del municipi.

Tot i ser, com la resta de Mallorca, un territori condicionat per la insularitat, Calvià és molt ric en espècies de vida silvestre i en especial en endemismes, atesa la variada tipologia de medis que s'hi dóna. Tenim així:

a) Una costa llarga i desigual, que conforma cales, platges, penya-segats i nombrosos illots (illes Malgrat, illa del Toro, sa Porrassa...). En aquesta zona cal destacar la presència de dues reserves marines: la de les illes Malgrat i la de l’illa del Toro, i la presencia d’un LIC (Lloc d’Interès Comunitari) i d'una ZEPA (Zona d’Especial Protecció d'Aus) a la zona de cala Figuera, on trobam importants zones de savinar i pinar litoral, i aus d’interès com ara el corb marí, el virot petit i el busqueret. Especial esment mereix l’antiga presència de dos salobrars, el de Santa Ponça i el de Magaluf (l'únic que conserva vestigis), amb la presència de fins a sis saladines endèmiques, cinc de les quals són exclusives d'aquest salobrar.

b) Una vall central, que correspon a les terres més fèrtils i dedicades tradicionalment a l’agricultura, que és on es troben els dos nuclis de població històrics del terme, Calvià i es Capdellà. En aquesta zona trobam importants àrees de cultiu dedicades tradicionalment als cereals i als arbres de secà, que alternen amb petites zones de pinar i brolles i creen un paisatge d'un alt valor ecològic, amb presència important d'avifauna i de plantes silvestres.

c) Finalment, trobam una zona muntanyosa que forma part del Patrimoni Mundial de la Unesco de la Serra de Tramuntana, amb dues importants elevacions: la mola de s’Esclop i el puig de Galatzó. Aquesta zona destaca per la presència d’una gran quantitat d’endemismes i d'extenses zones de càrritx i de bosc de pi i d'alzina. Cal destacar-hi la presència de dues zones LIC: el LIC de s’Esclop - puig de Galatzó i el LIC del puig de na Bauçà.

Flora i vegetació

Pel que fa a la vegetació, hem de destacar en el municipi la presència d’importants praderes de posidònia i de savinars i pinar litoral a la zona de cala Figuera, i d'importants zones de matollar de coixinets espinosos i vegetació rupícola a la zona de s’Esclop i del puig de Galatzó. Paisatgísticament, Calvià es caracteritza pel predomini d'extenses superfícies d'ullastrar amb pi blanc i de matollars calcícoles.

En relació a la flora, Calvià destaca pels seus nombrosos endemismes, tant de litoral, com ara el Senecio rodriguezii, la Diplotachis ibicensis i les sis saladines endèmiques de la marina de Magaluf, com de muntanya, com els coixinets espinosos anomenats eixorba-rates blanc (Astragalus balearicus) i eixorba-rates negre (Teucrium balearicum) i les plantes rupícoles (Brassica balearica, Genista majorica, Hippocrepis balearica...) dels nombrosos penya- segats. A més dels endemismes, en el municipi trobam nombroses espècies protegides en el Catàleg Balear, com ara el boix (Buxus balearica), l’arbre de visc (Ilex aquifolium), la murta (Myrtus communis) i el cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus), entre d'altres moltes especies d’interès.

 

 Fauna

La fauna de Calvià destaca per la presència de la sargantana balear (Podarcis lilfordi) en els nombrosos illots del municipi, la presència de la població més important de tortuga mora a Mallorca, i una important i diversa avifauna, des de les vistoses aus rapinyaires, com el voltor negre (Aegypius monachus), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), el mussol (Otus scops) i el falcó (Falco peregrinus), fins a aus de litoral com el corb marí (Phalacrocorax aristotelis) i el virot petit (Puffinus mauretanicus).

En el municipi també trobam pràcticament tots els amfibis, rèptils i mamífers presents a Mallorca, com el calàpet (Bufo balearicus), la serp de garriga (Macroprotodon mauritanicus) i l’eriçó (Atelerix algirus). Tampoc no hem d'oblidar l'abundant presència a Calvià de fauna invertebrada –alguna endèmica–, la qual representa el grup faunístic més divers, en especial el grup dels insectes.