Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Avís legal

Última actualització: 23 de agosto de 2018

 INFORMACIÓ GENERAL

 Aquest lloc web (d'ara endavant «lloc web») és propietat de:

 • Raó social: Ajuntament de Calvià
 • CIF: P0701100J
 • Adreça: C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1 - 07184 Calvià, Illes Balears.
 • Telèfon: + 34 971 139 100 - email: calvia@calvia.com 

 CONTINGUT

 L’Ajuntament de Calvià, a través d'aquest lloc web  www.calvia.com facilita informació d'interès sobre l'Ajuntament i la localitat, i en particular sobre les funcions i gestions pròpies de l'activitat municipal. Aquesta informació és la vigent en el moment de publicar-se. 

L’Ajuntament de Calvià presta especial atenció al fet que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a actualitzar-la de forma periòdica i a corregir-ne els errors tan aviat com aquests hagin estat detectats. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Calvià no pot garantir en tot moment que la informació estigui actualitzada i que no hi hagi errors.

Per tant, la informació publicada en aquest lloc web té únicament caràcter informatiu, sense que constitueixi una comunicació d'actes administratius ni comunicats oficials. Aquests últims han de ser notificats pels canals oficials legalment establerts a aquest efecte.

No obstant això, en cas que a través del lloc web puguin generar-se documents electrònics en el si de procediments administratius tramitats a través d'aquest mitjà, totalment o parcialment, aquests tendran caràcter d'autèntics, i tendran el valor probatori que els reconeix la legislació vigent.

 TERMES I CONDICIONS

 L'accés a aquest lloc web i a qualsevol de les seves pàgines suposa conèixer i acceptar els advertiments legals, condicions i termes d'ús que figuren a continuació:

 L'accés a aquest portal web, així com l'ús de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L’Ajuntament de Calvià no és responsable de cap perjudici que pugui derivar-se d'aquests fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es vegi interromput o que el contingut o programari al qual pugui accedir-se estigui lliure d'error o de causar dany.

 • L’Ajuntament de Calvià es reserva el dret a fer els canvis que procedeixin sense avís, a fi d'actualitzar, modificar o eliminar la informació, i a fer els canvis i modificacions que estimi pertinents sobre el lloc web.
 • L’Ajuntament de Calvià es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús d'aquest lloc web. Qualsevol modificació a aquest respecte s’anunciarà convenientment a través d'aquest web, i serà efectiva des del moment de la seva publicació.

 Ús lícit:

L'usuari es compromet a utilitzar aquest web sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l’Ajuntament de Calvià o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir-ne la normal utilització. En concret i sense caràcter taxatiu, queda prohibit:

 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat i a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
 • Realitzar, emprant els continguts d'aquest lloc web, qualsevol tipus de publicitat, com ara enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
 • Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d'aquest lloc web.
 • L'usuari ha d'abstenir-se d'obtenir els continguts per mitjans o procediments diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, dels que s'hagin indicat en aquest lloc web o dels que s'emprin habitualment a Internet i, en aquest últim cas, sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web i els seus continguts.

 RESPONSABILITAT

 L'usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda i il·legítima utilització d'aquest lloc web.

L’Ajuntament de Calvià no és responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de Calvià, de retards o bloquejos en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics.

L’Ajuntament de Calvià no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquest lloc web.

Igualment, l’Ajuntament de Calvià tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirecta, a través d'aquest lloc web. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre l’Ajuntament de Calvià i els particulars o entitats titulars dels webs als quals donen accés. l’Ajuntament de Calvià es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu lloc web.

L’Ajuntament de Calvià s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les «cookies» que tercers aliens puguin instal·lar en el disc dur de l'ordinador de l'usuari, així com dels errors tipogràfics o inexactituds que puguin apreciar-se en els continguts del seu lloc web.

La informació que l’Ajuntament de Calvià proporcioni en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació sol·licitada pels mitjans establerts a aquest efecte (bústies de correu electrònic, formularis de consulta, etc.) té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.

MESURES DE SEGURETAT

L’Ajuntament de Calvià, a fi de garantir la seguretat dels sistemes que suporten el lloc web i la integritat de la informació subministrada, ha implementat les mesures de caràcter organitzatiu, tècniques i legals requerides per la legislació aplicable, en particular les establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 El disseny d'aquest portal web i els seus codis font, els logos, marques, etc., pertanyen a l’Ajuntament de Calvià, excepte expressa indicació de titularitat diferent, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibit, tret que hi intervengui autorització expressa de l’Ajuntament de Calvià.

S'autoritza la reutilització dels documents i/o informació de l’Ajuntament de Calvià continguda en aquest lloc web, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i se’n citi la font (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic). N’és prohibit l’ús per incórrer en activitats il·lícites. Aquesta autorització no és aplicable als documents sotmesos a drets de propietat intel·lectual o industrial (com ara les patents, els dissenys i les marques registrades), especialment per part de tercers. L'usuari s’ha d’abstenir de fer qualsevol activitat que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’Ajuntament de Calvià, així com dels tercers que siguin referits en aquest lloc web.

En tot cas, el règim de reutilització està obligat a garantir el ple respecte dels principis que consagren la protecció de dades personals, en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la normativa espanyola relativa a protecció de dades personals.

 SOL·LICITUD DE SERVEIS PROPORCIONATS PEL LLOC WEB

 Per a l'enviament de formularis de contacte, suggeriments, etc., és necessari emplenar un formulari que ha de recollir, entre d’altres, dades personals que seran necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats. Aquestes dades personals seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de l’Ajuntament de Calvià. El tractament d'aquestes dades personals es regirà per l'indicat en la nostra Política de Protecció de Dades:  POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, i l'usuari és l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar a l’Ajuntament de Calvià o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització d’aquestes dades.

El fet que les dades proporcionades siguin inexactes o resultin incomplets podria ocasionar deficiències en la prestació dels serveis sol·licitats, o fins i tot la impossibilitat que aquests siguin proporcionats.

 PLUGINS O COMPLEMENTS DE XARXES SOCIALS

Aquest lloc web de l’Ajuntament de Calvià integra plugins o complements de xarxes socials com ara Facebook, Twitter i Tuenti. Respecte a aquests plugins, l'usuari del lloc web ha de tenir en compte el següent:

 • Si s’està registrat com a usuari a la xarxa social i en visitar el lloc web de l’Ajuntament de Calvià es té la sessió oberta en qualsevol d'aquestes xarxes socials, en fer «clic» en els seus plugins, la xarxa social rebrà la informació que li indica que ha visitat el lloc. A més, proporcionarà informació sobre el perfil d'usuari en aquesta xarxa social (nom, e-mail, foto, etc.).
 • Si no s’està registrat a la xarxa social, o no es té la sessió oberta mentre visita el lloc web de l’Ajuntament de Calvià, pot ser que la xarxa social rebi i emmagatzemi almenys la adreça IP de l’usuari.

Si l’usuari no desitja que una xarxa social recopili les dades personals aquí detallades, ni que els comparteixi amb l’Ajuntament ni amb tercers, ha de consultar la política de privacitat de la xarxa social corresponent i tancar la sessió abans de visitar el lloc web de l’Ajuntament de Calvià. També pot eliminar les cookies existents que hagi instal·lat la xarxa social en el seu ordinador usant les funcions del seu navegador.

PROTECCIÓ DE DADES

 Es pot consultar la nostra Política de Privacitat en matèria de protecció de dades.